Sơn La: Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt

(BVR&MT) – UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND quy định giá tối đa với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Quyết định nêu rõ, đối tượng áp dụng của mức giá trên là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cá nhân, hộ gia đình được cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, đơn vị có liên quan đến việc thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Khoản tiền thu được từ giá dịch vụ được tính vào doanh thu của đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải. Căn cứ số thu thực tế từ dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải, UBND các huyện, thành phố và đơn vị được lựa chọn cung cấp dịch vụ thực hiện bù trừ với tổng kinh phí theo hợp đồng và khối lượng nghiệm thu thực tế để xác định phần kinh phí ngân sách nhà nước cân đối.

Cụ thể, tại thành phố Sơn La, với cá nhân, hộ gia đình không kinh doanh, mức giá thu tối đa 12.000 đồng/tháng; hộ sản xuất kinh doanh tại các chợ thu tối đa từ 15.000-35.000 đồng/quầy/tháng tùy loại chợ; với cơ quan hành chính-sự nghiệp, trường học, tổ chức chính trị xã hội, trụ sở các công ty, doanh nghiệp có mức tối đa 4.000 đồng/người/tháng. Nhà hàng tối đa 200.000 đồng/tháng; các bệnh viện tối đa 2.000 đồng/giường; hộ kinh doanh ăn uống tối đa từ 80.000-100.000 đồng/tháng…tùy loại hình dịch vụ. Hộ giết mổ đại gia súc (trâu bò) tối đa 150.000 đồng/tháng; hộ kinh doanh giết mổ lợn, dê…tối đa120.000 đồng/tháng…

Tại các huyện khác trên địa bàn tỉnh, với cá nhân, hộ gia đình không kinh doanh, mức giá tối đa 10.000 đồng/tháng; hộ sản xuất kinh doanh tại các chợ tối đa từ 10.000-30.000 đồng/quầy/tháng tùy loại chợ. Với cơ quan hành chính-sự nghiệp, trường học, tổ chức chính trị xã hội, trụ sở các công ty, doanh nghiệp có mức tối đa 3.000 đồng/người/tháng. Nhà hàng tối đa 170.000 đồng/tháng; các bệnh viện tối đa 2.000 đồng/giường; hộ kinh doanh ăn uống tối đa từ 30.000-60.000 đồng/tháng…Hộ giết mổ đại gia súc (trâu bò) tối đa 120.000 đồng/tháng; hộ kinh doanh giết mổ lợn, dê… tối đa 80.000 đồng/tháng…

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn trong việc thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Tổ chức lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển rác thải để thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn theo quy định. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, nộp giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải đầy đủ.

Đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải niêm yết công khai nội dung thu, mức thu, thực hiện thu nhưng không vượt mức giá tối đa đã được quy định. Tổng hợp, báo cáo kết quả thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, hàng quý gửi UBND các huyện, thành phố, Sở Tài chính để theo dõi, kiểm tra.

Hoàng Tưởng