Sơn La: Quy định định mức đất sản xuất Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ dân tộc thiểu số

BVR&MT – Mới đây, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND Quy định về định mức đất sản xuất để thực hiện Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Quyết định quy định về định mức đất sản xuất theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Đây là cơ sở để xác định hộ thiếu đất sản xuất, từ đó, thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho hộ dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng: Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp; Cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia thực hiện Chương trình.

Theo quy định, định mức đất sản xuất cho một nhân khẩu trong hộ gia đình trên địa bàn tỉnh là 2.000m2/nhân khẩu (áp dụng với diện tích đất trồng cây hàng năm khác hoặc đất trồng cây lâu năm).

Trường hợp sử dụng nhiều loại đất, khi xác định định mức đất sản xuất cho một nhân khẩu được quy đổi về đất trồng cây hàng năm khác hoặc đất trồng cây lâu năm. Theo đó, 1m2 đất rừng sản xuất = 0,25m2 đất trồng cây hàng năm khác hoặc đất trồng cây lâu năm; 1m2 đất trồng lúa nước còn lại (ruộng 1 vụ) hoặc đất nông nghiệp khác bằng 1m2 đất trồng cây hàng năm khác hoặc đất trồng cây lâu năm; 1m2 đất nuôi trồng thủy sản hoặc đất chuyên trồng lúa nước (ruộng 2 vụ) bằng 2m2 đất trồng cây hàng năm khác hoặc đất trồng cây lâu năm.

Hộ gia đình có nhân khẩu có mức bình quân diện tích đất/nhân khẩu dưới 50% định mức quy định là hộ thiếu đất sản xuất.

UBND tỉnh Sơn La giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố rà soát, phê duyệt danh sách để thực hiện hỗ trợ theo đúng quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tạo quỹ đất để giao cho hộ thiếu đất sản xuất theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2023.