Sơn La: Chấn chỉnh các chủ rừng trong thực hiện DVMTR

BVR&MT – UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn số 322/UBND-KT, chấn chỉnh các chủ rừng và các cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của các chủ rừng trong thực hiện dịch vụ môi trường rừng (DVMTR).

Theo Quỹ bảo vệ môi trường rừng tỉnh, năm 2021, Sơn La đã ban hành công văn chấn chỉnh các chủ rừng là tổ chức, các xã phường thị trấn, cơ quan cấp trên trực tiếp của chủ rừng trong thực hiện DVMTR.

Qua đó, các cơ quan đã cơ bản khắc phục các tồn tại, hạn chế được chỉ ra. Công tác tiếp nhận, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán tiền DVMTR cơ bản đảm bảo theo quy định.

Cán bộ Kiểm lâm tuần tra bảo vệ rừng.

Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra giám sát với 215 đối tượng, đơn vị, gồm 7 chủ rừng là tổ chức; 27 UBND cấp xã, tổ chức khác được Nhà nước giao quản lý rừng; 181 cộng đồng thôn bản, cho thấy: Còn một số đơn vị sử dụng DVMTR chậm kê khai, kê khai không đầy đủ, chậm nộp tiền DVMTR theo quy định.

Một số đơn vị là Ban quản lý rừng có khoán bảo vệ rừng chưa lập báo cáo quyết toán, quyết toán kinh phí chi trả với đơn vị cấp trên. Một số đơn vị chưa thực hiện chi trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng, giao dịch điện tử cho các đối tượng nhận khoán.

Một số UBND xã chưa thực hiện hoạch toán nguồn thu từ DVMTR vào nguồn thu của xã để theo dõi, quyết toán. Một số cộng đồng thôn bản sử dụng tiền DVMTR chưa được tổ chức họp, công khai tại cuộc họp cộng đồng mà chỉ thông qua Ban quản lý bản.

Để khắc phục thực trạng trên, UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp nhận, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán, quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán tiền DVMTR. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tiền của các chủ rừng theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng xây dựng phương án và sử dụng tiền DVMTR theo đúng phương án được phê duyệt. Lập, khoá sổ kế toán và nộp báo cáo quyết toán kinh phí chi trả DVMTR theo quy định.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tiền của các chủ rừng, đặc biệt các chủ rừng là cộng đồng bản, UBND các xã được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp với các sở, ngành, các huyện thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát quản lý, sử dụng tiền DVMTR với các chủ rừng. Đề xuất cấp thẩm quyền xem xét xử lý vi phạm (nếu có).

Đồng thời, làm đầu mối giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng kinh phí, việc thanh toán tiền cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng của các chủ rừng có khoán bảo vệ rừng.

Sơn Tinh

Tags:
CHIA SẺ