Sở NN&PTNT Xác lập 17.160 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông sản

BVR&MT – Sở NN&PTNT Hà Nội vừa công bố kết quả rà soát công tác quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông sản trên địa bàn thành phố năm 2019.

Theo đó, trên cơ sở thống kê các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý, Sở NN&PTNT đã xác lập được 17.160 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông sản trên địa bàn thành phố (3.709 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và 13.441 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản). Trong đó: Cấp thành phố quản lý 1.511 cơ sở (1.032 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, 429 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và 50 cơ sở nước sinh hoạt nông thôn); cấp quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn quản lý 15.649 cơ sở (3.240 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, 12.409 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản).

Ảnh minh họa.

Liên quan đến kết quả triển khai Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT, cấp thành phố đã kiểm tra xếp loại 401 lượt cơ sở. Trong đó, 292 cơ sở được xếp loại A, loại B, chiếm tỷ lệ 75,8%; 93 cơ sở xếp loại C, chiếm tỷ lệ 24,2%; 16 cơ sở không đánh giá do không có hoạt động sản xuất kinh doanh, không thuộc đối tượng quản lý hoặc dừng hoạt động. Sau khi khắc phục, 48 cơ sở số cơ sở xếp loại C đã được tái kiểm tra và lên xếp loại B, đạt 51,6%, số còn lại tạm thời dừng hoạt động để sửa chữa, khắc phục sai lỗi. Sở NN&PTNT cũng đã cấp 294 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện; kiểm tra định kỳ 168 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản trên địa bàn thành phố (156 cơ sở đạt loại A, loại B, chiếm 92,9%; 5 cơ sở xếp loại C, chiếm 3%; 8 cơ sở ngừng hoạt động, chiếm 4,1%). Đồng thời, xác nhận kiến thức ATTP cho 2.114 lượt người là chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh nông sản.

Tương tự, cấp quận, huyện, thị xã đã kiểm tra xếp loại 100 lượt cơ sở, trong đó 76 cơ sở xếp loại A, loại B, chiếm 76%; 24 cơ sở xếp loại C, chiếm 24%. Bên cạnh đó, cấp 76 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; kiểm tra định kỳ 540 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản (490 cơ sở đạt loại A, loại B, chiếm 91%; 50 cơ sở xếp loại C, chiếm 9%; tái kiểm tra các cơ sở loại C đã có 17 cơ sở lên B, chiếm 23% cơ sở xếp loại C, các cơ sở còn lại đang tiếp tục khắc phục, sửa chữa các tồn tại). Các quận, huyện, thị xã cũng đã xác nhận kiến thức ATTP cho 271 người là chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh nông sản.

Về kết quả triển khai Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT, trên địa bàn thành phố đã tổ chức đã ký cam kết được 164.258/182.813 cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, đạt 90%. Còn kết quả triển khai Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ (Công tác tiếp nhận, hậu kiểm công bố, tự công bố): Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội đã tiếp nhận và đăng tải 1.218 bộ hồ sơ tự công bố thực phẩm chế biến nông sản của các công ty. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội đã tiếp nhận 36 bản công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật, 127 bản công bố hợp quy phân bón, 21 bản công bố hợp quy giống cây trồng.

Bên cạnh đó, việc tổ chức hậu kiểm, kiểm tra chất lượng sản phẩm tự công bố đã được các đơn vị của Sở NN&PTNT kết hợp thông qua việc thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu giám sát và việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đột xuất. Hoạt động thanh tra, kiểm tra đã thực hiện tại 101 cơ sở có hoạt động tự công bố sản phẩm với tổng số sản phẩm tự công bố của các cơ sở. Qua đó, đã lấy 141 mẫu sản phẩm chế biến để kiểm tra chất lượng, hậu công bố sản phẩm, gồm 51 sản phẩm chế biến từ thịt, 63 sản phẩm chế biến từ thực vật, 24 sản phẩm thủy sản chế biến, 3 sản phẩm muối, gia vị.

Đồng thời, trong công tác quản lý vật tư nông nghiệp, Sở NN&PTNT đã cấp và cấp lại 121 giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, 67 giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, 1 giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ có hoạt động đóng gói; cấp 14 giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, 7 giấy xác nhận nội dung quảng cáo và hội thảo phân bón.

Ngoài ra, đáng chú ý trong công tác thanh tra, kiểm tra, cấp thành phố đã kiểm tra 312 tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Qua thanh tra đã phát hiện 121 tổ chức, cá nhân có vi phạm, đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Cấp quận, huyện đã kiểm tra, phát hiện 1.196 tổ chức, cá nhân có vi phạm, đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 540 cơ sở với số tiền gần 1,15 tỷ đồng.

Thạch Thảo (tổng hợp)