Số 141: Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên

BVR&MT Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên số 141 ngày 01/6/2024 hôm nay có các nội dung sau đây:

  • Mùa vải chín sớm, dân Phương Nam thu khoảng 60 tỷ đồng
  • Rốt ráo gỡ thẻ vàng IUU
  • WB hỗ trợ ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển thủy sản bền vững
  • 6 tấn cá lăng bất ngờ chết trắng ao nuôi

Vũ Trà (Biên tập)