Rà soát, xác định diện tích rừng, chủ rừng, lập bản đồ chi trả DVMTR hằng năm cho các chủ rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

BVR&MT – Thực hiện Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, từ đầu năm đến nay, Ban quản lý Quỹ bảo vệ phát triển rừng và Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các bên liên quan xác định diện tích rừng trong lưu vực, làm cơ sở để chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) 2023 và các năm tiếp theo.

Tuần tra, kết hợp kiểm tra hiện trạng rừng tại VQG Bến En.

Theo quy định tại Điều 62, Điều 63 của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, việc xác định diện tích rừng được chi trả DVMTR hàng năm cho các chủ rừng là một nhiệm vụ quan trọng. Đây là bước triển khai đầu tiên xác định chi tiết, cụ thể diện tích rừng có cung ứng DVMTR của các chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; UBND cấp xã và tổ chức khác được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn tỉnh để làm căn cứ chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng từ bên sử dụng DVMTR.

Thực hiện nhiệm vụ rà soát diện tích rừng, chủ rừng trong lưu vực chi trả, hằng năm Ban quản lý Quỹ đã phối hợp và Chi cục Kiểm lâm rà soát ký kết Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, phát triển rừng, chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đảm bảo việc chi trả đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Rà soát, cập nhật chủ rừng, diện tích, trạng thái rừng cung ứng DVMTR vào Bản đồ chi trả DVMTR là một khâu quan trọng để thống nhất diện tích, chủ rừng được thanh toán tiền chi trả DVMTR. Nội dung này cần nhiều thời gian, thực hiện liên tục trong năm và có sự phối hợp chặt chẽ của các bên liên quan.

Kiểm tra hiện trạng rừng tại bản Lở, xã Nam Động, huyện Quan Hóa.

Ngay từ trong quý III năm 2023, Ban quản lý Quỹ đã chủ động chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm, UBND cấp xã, các chủ rừng, thực hiện việc rà soát, tổng hợp số liệu diện tích rừng đủ điều kiện cung ứng DVMTR thuộc lưu vực sông Mã, sông Chu, sông Mực, sông Lò,… của các chủ rừng. Đối với diện tích rừng của chủ rừng tổ chức chủ động rà soát biến động về diện tích, trạng thái rừng được giao quản lý báo cáo và đề nghị Hạt Kiểm lâm huyện cập nhật vào Bản đồ theo dõi diễn biến rừng. Căn cứ vào kết quả báo cáo của chủ rừng tổ chức và Bản đồ theo dõi diễn biến rừng, Ban quản lý Quỹ phối hợp với Chi cục Kiểm lâm kiểm tra những biến động về diện tích, trạng thái rừng thuộc lưu vực chi trả DVMTR để cập nhật vào Bản đồ chi trả DVMTR.

Đối với diện tích rừng của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, UBND cấp xã và tổ chức khác được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng, Hạt Kiểm lâm cập nhật những biến động về rừng trên địa bàn huyện vào Bản đồ theo dõi diễn biến rừng. Ban quản lý Quỹ phối hợp Hạt Kiểm lâm, UBND xã, các thôn bản, chủ rừng rà soát, kiểm tra những biến động về diện tích, trạng thái rừng đã được cập nhật vào Bản đồ theo dõi diễn biến rừng đồng thời cập nhật những thay đổi về chủ rừng thuộc lưu vực chi trả DVMTR vào Bản đồ chi trả DVMTR.

Hiện nay, tổng diện tích cung ứng DVMTR trên địa bàn của 93 xã, 12 huyện có cung ứng DVMTR, đã xác định diện tích rừng được chi trả DVMTR cho chủ rừng là 399.650 ha, trong đó: xác định có 22 chủ chủ rừng tổ chức, diện tích 146.009 ha; 5 chủ rừng là UBND xã, diện tích 4.215 ha; 626 cộng đồng, diện tích 238.199 ha và 2.202 hộ gia đình, diện tích 11.227 ha. Ban quản lý Quỹ đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát chủ rừng, diện tích, trạng thái rừng cung ứng DVMTR năm 2023 để sớm hoàn thiện việc xây dựng bản đồ và xác định diện tích rừng được chi trả DVMTR làm cơ sở để thanh toán tiền chi trả DVMTR cho các chủ rừng trước ngày 1/6/2024./.