Ra mắt cuốn sách “Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”

BVR&MT – Nhằm cung cấp cho bạn đọc những tài liệu tham khảo giá trị về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn, xuất bản cuốn sách “Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Cuốn sách tuyển chọn 48 bài tham luận khoa học của các đồng chí lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu đầu ngành; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố, các cơ quan báo chí Trung ương và một số cơ quan khác.

Cuốn sách do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung; Đồng chủ biên gồm các đồng chí: Nhà báo Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nhà báo Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà báo, Tiến sĩ Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuốn sách gồm bài viết của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và 47 bài viết tuyển chọn từ các tham luận khoa học của các đồng chí lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu đầu ngành tại Hội thảo khoa học “Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” như: Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS Bùi Trường Giang, Tổng Thư ký, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; TS Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Bá Dương, Phụ trách nhóm Chuyên gia 35 Quân ủy Trung ương; đồng chí Vũ Trọng Hà, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Hải Dương..; lãnh đạo các cơ quan truyền hình, báo, đài Trung ương, Quân đội và một số cơ quan, đơn vị…

Cuốn sách được bố cục theo 3 phần:

Phần thứ nhất: Một số vấn đề lý luận về báo chí với nhiệm vụ đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phần thứ hai: Thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với các cơ quan báo chí trong đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phần thứ ba: Nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của các cơ quan báo chí.

Nội dung cuốn sách nhấn mạnh, từ ngày thành lập Đảng đến nay, Đảng ta luôn coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng. Trong các giai đoạn cách mạng, đặc biệt từ năm 1991 đến nay, Đảng ta đặc biệt quan tâm chỉ đạo cuộc đấu tranh tư tưởng, đấu tranh ý thức hệ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ ngọn cờ tư tưởng, kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng là một quá trình liên tục, xuyên suốt, kiên định và bản lĩnh của Đảng ta. Tùy thuộc vào diễn tiến tình hình cách mạng ở các giai đoạn lịch sử cụ thể, Đảng ta luôn sáng suốt lãnh đạo bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Vì vậy mà cách mạng nước ta, nhất là công cuộc đổi mới đất nước hơn 35 năm qua đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Tuy nhiên, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay tiếp tục diễn ra cam go và quyết liệt hơn. Các thế lực thù địch lợi dụng triệt để sử dụng mạng internet, mạng xã hội để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt hơn.

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết 35 đã chỉ rõ, phải phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, lực lượng làm công tác tuyên giáo, đặc biệt là hệ thống báo chí đóng vai trò hết sức quan trọng.

Trong những năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng văn hóa, xứng đáng là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân. Báo chí đã phản ánh kịp thời, toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đã đạt được, nhất là sau hơn 35 năm đổi mới; phản ánh chân thực thực tiễn sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Báo chí đã thực sự là tuyến đầu tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, cơ hội có tính bịa đặt, vu khống, gây chia rẽ nội bộ, mất đoàn kết trong Đảng và xã hội.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có diễn biến phức tạp và khó dự báo hơn. Sự nghiệp cách mạng Việt Nam đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi mới. Tình hình trên đây, đòi hỏi các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo, nhất là cơ quan báo chí, những người trực tiếp làm báo phải giữ vững bản lĩnh chính trị, đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, trau dồi đạo đức nghề nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiếp tục phát huy tốt hơn nữa tinh thần cách mạng, ý chí tiến công trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch. Mỗi cơ quan báo chí phải là “pháo đài” về chính trị, tư tưởng…

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc./.