Quỳ Hợp – Nghệ An: Hơn 2,1 tỷ đồng hỗ trợ vùng đặc biệt khó khăn

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (2016 - 2020)

BVR&MT – Thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn, năm 2017,  huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) triển khai thực hiện việc hỗ trợ hơn 2,1 tỷ đồng cho 19 xã thuộc khu vực II, khu vực III, xã biên giới, vùng khó khăn trên địa bàn, góp phần giúp hộ nghèo nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, từng bước xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội ở vùng khó khăn…

Theo đó, đối với 19 xã thuộc hộ nghèo ở các vùng khu vực II, khu vực III, xã biên giới, vùng khó khăn của huyện Quỳ Hợp được phân bổ hơn 2,1 tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ muối tinh Iốt và bột canh Iốt, giống cây, giống con hoặc tiền mặt cho 21.999 khẩu.

Hơn 2,1 tỷ đồng hỗ trợ cho 19 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Quỳ Hợp bao gồm muối tinh Iốt và bột canh Iốt, giống cây, giống con hoặc tiền mặt cho 21.999 khẩu.

Trong đó gần 1,2 tỷ đồng được thực hiện cho hỗ trợ muối tinh Iốt và bột canh Iốt với định mức định mức 5kg muối, bột canh Iốt/khẩu/năm. Số còn lại theo định mức sau khi trừ đi kinh phí mua muối và bột canh, Phòng dân tộc huyện Quỳ Hợp xây dựng kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện cấp tiếp cho các đối tượng thụ hưởng chính sách này. Việc hỗ trợ phải thực hiện theo nguyên tắc “đúng đối tượng, kịp thời, công khai, dân chủ, khách quan và có hiệu quả thiết thực”.

Chính sách này là sự cụ thể hóa của QĐ 2709/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt dự toán kinh phí và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017.

Quỳ Hợp là một trong những huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất trong tỉnh. Trong những năm qua, thực hiện các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm bớt khó khăn, ổn định đời sống, từng bước vươn lên phát triển sản xuất, tạo sự chuyển biến tích cực trong công cuộc xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. 

Đình Nguyên