Quy hoạch sử dụng đất đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững

BVR&MT – Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 để làm căn cứ thu hồi đất, giao đất…

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Trên cơ sở các quy định của pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 để làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Đồng thời, Bộ tổ chức thực hiện xây dựng chiến lược sử dụng đất cấp quốc gia có tầm nhìn dài hạn đến năm 2045, trong đó có tính đến xây dựng chiến lược sử dụng đất theo các vùng.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẩn trương lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV (quy hoạch quốc gia đầu tiên được phê duyệt theo Luật quy hoạch).

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 326/QĐ-TTg phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm (2021-2025) cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an…

Ngoài ra, Bộ sẽ chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong công tác giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác quản lý đất đai

Ảnh minh họa. (Nguồn: HV/Vietnam+)

Thực hiện Nghị quyết số 134/2016/QH13 của Quốc hội về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia, Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) ở 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trên cơ sở đó, các địa phương cũng đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Thực hiện Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đồng loạt ở các cấp, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất phục vụ chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Cụ thể, tại cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020. Tại cấp huyện, 6/6 huyện, thành phố đã lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt.

Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, hàng năm, Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La đã tổ chức công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố, trên cổng thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng và trụ sở Ủy ban Nhân dân các xã, phường theo quy định, tạo sự đồng thuận chung trong tổ chức thực hiện, làm cơ sở thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch được duyệt.

Xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong giai đoạn này là tăng cường công tác quản lý đất đai, đảm bảo quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư, hiện tỉnh Lào Cai đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đối với 9/9 huyện, thành phố, thị xã.

Để định hướng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tỉnh Điện Biên đã ban hành kế hoạch, quy hoạch đất đai trong giai đoạn mới, tạo môi trường thuận lợi, khai thác tiềm năng thế mạnh thu hút đầu tư…/.