Quy định về thống kê ngành lâm nghiệp

BVR&MT – Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu rõ 5 nhóm chỉ tiêu thống kê ngành lâm nghiệp tại Thông tư 12/2019/TT-BNNPTNT quy định về thống kê ngành lâm nghiệp ngày 25/10/2019.

Rừng tại xã Ngọc Thanh và xã Cao Minh thuộc thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo Thông tư 12/2019/TT-BNNPTNT, chỉ tiêu thống kê ngành lâm nghiệp bao gồm các nhóm chỉ tiêu: 1 – Phát triển rừng; 2 – Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ; 3 – Bảo vệ rừng; 4 – Tỷ lệ che phủ rừng; 5 – Dịch vụ môi trường rừng.

Trong đó, nhóm chỉ tiêu phát triển rừng bao gồm các chỉ tiêu: Diện tích rừng trồng mới tập trung, diện tích rừng trồng được chăm sóc, diện tích rừng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, số lượng cây lâm nghiệp trồng phân tán, số lượng cây giống lâm nghiệp.

Xem Thêm:

Thái Bình: Chú trọng công tác bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn

Thừa Thiên – Huế: Đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn phát triển kinh tế hộ gia đình

Thông tư nêu rõ, diện tích rừng trồng mới tập trung là diện tích trồng mới tập trung các loại cây lâm nghiệp trên diện tích đất quy hoạch phát triển rừng có quy mô từ 0,3 ha trở lên, hiện còn sống (đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật) đến thời điểm điều tra. Diện tích rừng trồng mới tập trung trong kỳ không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật phải phá đi trồng lại lần thứ hai, thứ ba cũng chỉ được tính một lần diện tích.

Không tính diện tích rừng trồng mới các loại cây nông nghiệp như cao su, cà phê, chè… trồng trên đất quy hoạch phát triển rừng bằng nguồn vốn của các dự án trồng rừng. Diện tích rừng trồng mới bao gồm diện tích rừng trồng mới trên đất chưa có rừng (bao gồm diện tích rừng trồng theo quy định về trồng rừng thay thế); diện tích trồng lại sau khi khai thác rừng trồng đã có. Diện tích rừng trồng mới không bao gồm diện tích tái sinh tự nhiên từ rừng trồng đã khai thác.

Diện tích rừng trồng mới được chăm sóc được hiểu là diện tích rừng trồng mới trong năm báo cáo có hoạt động chăm sóc như làm cỏ, vun gốc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh. Nếu một diện tích trồng rừng được chăm sóc 2-3 lần trong trong một năm thì chỉ được tính 1 lần diện tích. Chỉ tính diện tích rừng trồng mới được chăm sóc trong những năm đầu, từ 2-3 năm tùy theo điều kiện sinh trưởng của cây trồng…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.

Văn Trì (tổng hợp)