Phú Bình – Thái Nguyên: Tiếp tục công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (2016 -2020)

BVR&MT – Hoàn thành công tác chính sách giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc giai đoạn 2012 – 2015, UBND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 – 2020.

Hỗ trợ đồng bào xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Với những nỗ lực đã đạt được trong những chính sách đối với người dân tộc, xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. UBND huyện Phú Bình đã xây dựng kế hoạch vốn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016 – 2020.

Trong đó, tổng vốn kinh phí thực hiện 5.040 triệu đồng. Chính sách được triển khai ở 4 xã: Bàn Đạt, Tân Kim, Tân Khánh, Tân Hòa; vùng An toàn khu (ATK); vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017 – 2020. Với khẩu hiệu của chương trình là: “Xây dựng mô hình thôn xóm phát triển bền vững”.

Cụ thể, về chính sách hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng 4.000 triệu đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất 621 triệu đồng; hỗ trợ đời sống 427 triệu đồng; hỗ trợ năng lực cộng đồng 40 triệu đồng.

Chú trọng đến chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông bê tông nông thôn. Tổng số km dự kiến hỗ trợ đầu tư giai đoạn 2016 – 2020 là hơn 16 km; tổng số công trình dự kiến bê tông hóa xi măng là 20 công trình.

Thực hiện công tác chính sách dân tộc giai đoạn 2016 – 2020, UBND huyện Phú Bình đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, vân động và thông tin sâu rộng về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tổ chức thực hiện, giám sát Chương trình 135 năm 2017 tới từng xã thụ hưởng. Thực hiện theo Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/05/2017 của Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết về thực hiện Dự án 2 – Chương trình 135 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Văn Trì