Phú Bình (Thái Nguyên) : Số hộ nghèo giảm còn 6% năm 2018

BVR&MT – Năm 2018, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã giảm số hộ nghèo còn 6.74%, hộ cận nghèo còn 12%, tỉ lệ giải quyết việc làm tăng 103% theo kế hoạch năm.

Huyện Phú Bình đẩy mạnh việc tái cơ cấu ngành Nông nghiệp thông qua việc dồn điền đổi thửa.

Theo công văn số 37/BC-LĐTBXH của Phòng Lao động Thương binh và xã hội (Phòng LĐTB&XH) huyện Phú bình về kết quả công tác giảm nghèo năm 2018. Trong năm 2018, tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch số 651/UBND-LĐTBXH ngày 11/07/2018 về đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

Huyện Phú Bình có 19 xã, 01 thị trấn, tổng số hộ cuối năm 2018 thống kê được 38.512 hộ, kết quả đạt được sau khi tổng điều tra tỉ lệ hộ nghèo năm 2018 là 6,75% số hộ là 2.597 hộ; số hộ cận nghèo là 4.634 hộ chiếm 12.03%.

Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên còn 07 xã thuộc diện đầu tư Chương trình 135.

Trao đổi với Phóng viên Bảo vệ Rừng và Môi trường, ông Nguyễn Đức Giang Phó phòng LĐTB&XH huyện Phú Bình, cho biết: Phòng luôn chủ động tham mưu, đề xuất tới UBND huyện những kế hoạch bám sát vào chương trình giảm nghèo bền vững. Trong công tác dạy nghề, việc làm trên địa bàn huyện Phú Bình đã đạt được những kết quả nhất định. Năm 2018, đạt 103% kế hoạch năm, trong đó xuất khẩu lao động ước tích thực hiện cả năm là 135/120 người; số việc làm cả năm tăng lên là 3.286/3.190 lao động”.

UBND huyện Phú Bình đặc biệt quan tâm và dành ưu tiên cho phát triển nông nghiệp, bởi đây là lĩnh vực liên quan trực tiếp tới khoảng 70% hộ gia đình trên địa bàn huyện. Chính vì thế, huyện đang đẩy mạnh việc tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng tăng cường liên kết, hình thành sản xuất theo chuỗi.

Chính vì thế, UBND huyện đang đẩy mạnh việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tăng cường liên kết, hình thành sản xuất theo chuỗi thông qua việc dồn điền đổi thửa để xây dựng cánh đồng mẫu lớn.

Đến hết năm 2018, huyện đã và đang triển khai ở 03 xã, gồm: Xuân Phương, Úc Kỳ và Tân Đức, với diện tích 226ha. Trước những sự quan tâm của UBND huyện Phú Bình, Phòng LĐTB&XH đã tham mưu huyện ban hành kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 10/05/2018 về việc triển khai công tác giảm nghèo và trợ giúp xã hội năm 2018.

Cụ thể hóa bằng việc làm, tính đến tháng 11/2018, Phòng LĐTB&XH đã phối hợp liên kết dạy nghề 1.305 người (1.030 người học nghề Nông nghiệp, 275  người học nghề phi nông nghiệp), trong đó đã tốt nghiệp là 1.210 người và đến tháng 12 tốt nghiệp 95 người.

Trong năm 2019, tiếp tục phối hợp và giới thiệu việc làm cho lao động trong nước và nước ngoài. Số lao động có việc làm theo 3.280 người; dạy nghề cho lao động nông thôn là 1.100 lao động; tỉ lệ hộ nghèo giảm trên 1.8%.

Văn Trì