Phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi

BVR&MT – UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đê điều, thủy lợi; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời, dứt điểm vi phạm, UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã: Tập trung chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá, tổng hợp các vụ việc vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi trên địa bàn; chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi; kiên quyết xử lý dứt điểm, đúng quy định pháp luật các vụ vi phạm tồn đọng, đặc biệt các vụ vi phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn đê điều, công trình thủy lợi, thoát lũ, gây bức xúc trong dư luận.

Ảnh minh hoạ

Kiểm tra, rà soát, có phương án quản lý, sử dụng đất tại các khu vực bãi sông, trong phạm vi bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn theo quy định của pháp luật về đất đai, đê điều, thủy lợi và các quy định pháp luật có liên quan; kiên quyết xử lý, thu hồi theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, thu hồi đối với diện tích đất bãi sông, trong phạm vi bảo vệ công trình đê điều, thủy lợi sử dụng sai mục đích, vi phạm pháp luật.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND xã, phường, thị trấn thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của pháp luật, phối hợp chặt chẽ với các hạt quản lý đê, các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi đóng trên địa bàn quận, huyện, thị xã, kiểm tra thường xuyên, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời từ khi vi phạm mới phát sinh; tăng cường xử phạt vi phạm hành chính, buộc các đối tượng vi phạm khôi phục lại hiện trạng ban đầu hoặc tổ chức cưỡng chế theo quy định; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu để xảy ra những vụ việc vi phạm mới mà không bị xử lý đúng quy định pháp luật.

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng những quy định của pháp luật về quản lý bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi đến mọi người dân; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện thỏa thuận, xin cấp phép trước khi có hoạt động liên quan đến đê điều, công trình thủy lợi.

Công tác ngăn chặn, xử lý vi phạm phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và coi đây là nhiệm vụ hàng năm, đặc biệt là trước mùa mưa bão; thường xuyên tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Sở NN&PTNT để theo dõi, tổng hợp chung.

Sở NN&PTNT phối hợp với các cơ quan truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê điều, thủy lợi cho nhân dân; tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi.

Chỉ đạo Thanh tra Sở, Chi cục Phòng, chống thiên tai, Chi cục Thủy lợi, các hạt quản lý đê phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND quận, huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan, các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi tăng cường kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn kịp thời, có biện pháp xử lý dứt điểm các vụ vi phạm phát sinh mới theo thẩm quyền; thường xuyên thống kê, phân loại vi phạm tồn đọng, trên cơ sở đó kiến nghị UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, tổ chức xử lý.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quyết định cấp phép hoạt động liên quan đến đê điều, công trình thủy lợi bảo đảm đúng quy định. Rà soát, đề xuất UBND thành phố tăng cường đầu tư các dự án phục vụ công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi: Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đê điêu, công trình thủy lợi; xây dựng đường hành lang chân đê; di dân các khu vực năm trong phạm vi bảo vệ đê điều, trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, khu vực nằm ở bãi sông không phù hợp quy hoạch…

Các công ty thủy lợi thành phố: Tăng cường kiểm tra, phát hiện và thực hiện các biện pháp ngăn chặn kịp thời, đồng thời, kiến nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật về khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện giải tỏa vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật.

Rà soát, thống kê, phân loại vi phạm công trình thủy lợi trên địa bàn, thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Thống kê danh mục các công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi ảnh hưởng đến an toàn, năng lực phục vụ của công trình thủy lợi; thực hiện các giải pháp khắc phục hoặc dỡ bỏ, di dời, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chỉ thị cũng giao trách nhiệm cho các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thường xuyên phối hợp tổ chức thực hiện theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội và các quy định khác của pháp luật liên quan.

Hoàng Tôn