Phê duyệt Dự án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2020 – 2030

BVR&MT – UBND tỉnh Quảng Bình vừa Ban hành Quyết định số 3213/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2020 – 2030.

Phê duyệt Dự án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2020 – 2030.

Dự án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 – 2030 được thực hiện trên phạm vi địa bàn toàn tỉnh với mục tiêu quản lý rừng bền vững toàn bộ diện tích rừng hiện có 565.654 ha nằm trong quy hoạch 03 loại rừng, trong đó chủ rừng là tổ chức phải xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững với diện tích 377.878,81 ha; cấp Chứng chỉ rừng FSC, PEFC hoặc VFCS cho khoảng 20 – 25% diện tích rừng trồng trên khu vực đất quy hoạch lâm nghiệp với diện tích khoảng 22.000 ha rừng trồng sản xuất để bảo vệ môi trường bền vững và nâng cao giá trị rừng trồng, tăng giá bán lâm sản của các chủ rừng kinh doanh gỗ rừng trồng trên thị trường.

Công tác tổ chức các hoạt động chính của Dự án gồm: Giai đoạn 1 (năm 2020 – 2021), xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững đối với Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, các Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại và Bắc Quảng Bình, Ban Quản lý Rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh; giai đoạn 2 (năm 2022 – 2030), tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về xây dựng quản lý rừng bền vững gắn với cấp Chứng chỉ rừng; xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững và đề nghị cấp Chứng chỉ rừng đối với diện tích rừng trồng đáp ứng các bộ tiêu chí và nguyên tắc quản lý rừng bền vững theo Tiêu chuẩn quốc tế FSC, PEFC hoặc Tiêu chuẩn Việt Nam VFCS với diện tích khoảng 22.000 ha rừng trồng.

Dự kiến kinh phí thực hiện Dự án hơn 17,2 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh, Trung ương và lồng ghép hỗ trợ của các dự án hơn 16,3 tỷ đồng; vốn của chủ rừng (xây dựng phương án quản lý rừng bền vững đối với diện tích rừng trồng do chủ rừng tự đầu tư) 970 triệu đồng.

Quyết định cũng nêu rõ, năm 2020 – 2021, các chủ rừng là tổ chức phải hoàn thành việc xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững và được UBND tỉnh phê duyệt theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 4721/BNN-TCLN ngày 15/7/2020 về việc thực hiện xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững; năm 2022 – 2030, tổ chức các khóa đào tạo tập huấn chuyên sâu việc quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng theo Tiêu chuẩn quốc tế, Tiêu chuẩn Việt Nam; hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh rừng, nhóm hộ gia đình trồng rừng gỗ lớn xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững và cấp Chứng chỉ rừng theo Tiêu chuẩn FSC, PEFC hoặc Tiêu chuẩn VFCS.

Hoàng Tôn