Phê duyệt danh sách huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 – 2020

BVR&MT – Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số 275 về việc phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 – 2020.

Quyết định 275/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 – 2020

Ban hành kèm theo Quyết định 275/QĐ-TTg ngày 7/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ là danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo thuộc 29 tỉnh trong giai đoạn 2018 – 2020 theo 3 nhóm như sau:

Nhóm 1 gồm 56 huyện nghèo thuộc 19 tỉnh đang được hỗ trợ áp dụng các cơ chế, chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

Nhóm 2 gồm 29 huyện thuộc 18 tỉnh được xét bổ sung vào danh sách huyện nghèo giai đoạn 2018 – 2020.

Nhóm 3 gồm 8 huyện thuộc 6 tỉnh được công nhận thoát nghèo giai đoạn 2018 – 2020.

Về cơ chế, chính sách, mức hỗ trợ:

56 huyện thuộc nhóm 1: thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và các chính sách đặc thù quy định tại Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 3, Tiểu dự án 4 thuộc Dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2/9/2016.

29 huyện thuộc nhóm 2 từ năm 2018 đến hết năm 2020, thực hiện các chính sách đặc thù quy định tại Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 3, Tiểu dự án 4 thuộc Dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg với định mức hỗ trợ bằng 70% so với các huyện nghèo thuộc Nhóm 1 (theo quy định tại Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016). Năm 2018, chỉ bố trí vốn hỗ trợ thực hiện cho các huyện nghèo bổ sung ngoài các huyện theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 5/2/2013.

Nhóm 3 thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP (trừ chính sách đầu tư và duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng) và các chính sách quy định tại Tiểu dự án 3, Tiểu dự án 4 thuộc Dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg đến hết năm 2020 với định mức hỗ trợ bằng 100% so với các huyện nghèo thuộc Nhóm 1.

 

Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 – 2020 tại Quyết định 275/QĐ-TTg ngày7/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Và ngày 7/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 965/QĐ-TTg về việc sửa đổi điều 3 của Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 7/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định 965/QĐ-TTg ngày 7/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi điều 3 tại Quyết định 275/QĐ-TTg ngày 7/3/2018.

Cụ thể: Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách trung ương bảo đảm hỗ trợ thực hiện các cơ chế, chính sách quy định tại điều 2 Quyết định này đối với các huyện nghèo và huyện thoát nghèo từ nguồn ngân sách bố trí thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

Như vậy theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 7/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay đã có 8 huyện thuộc 6 tỉnh được công nhận thoát nghèo giai đoạn 2018 – 2020 gồm: huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ; huyện Tân Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; huyện Quỳnh Nhai, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La; huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa và huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Phượng Long