Phát triển nguồn gen Mật nhân làm nguyên liệu sản xuất thuốc

BVR&MT – Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ về Quỹ gen cấp Quốc gia thuộc Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030: “Nghiên cứu bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững nguồn gen Mật nhân (Eurycoma longifolia Jack) tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên làm nguyên liệu sản xuất thuốc”.

 Cây và rễ Mật nhân – Ảnh: Internet

Định hướng mục tiêu là: đánh giá bổ sung được thực trạng phân bố, trữ lượng, giá trị và nhu cầu sử dụng của nguồn gen Mật nhân; xây dựng được vườn giống gốc Mật nhân có xuất xứ từ các cây đầu dòng có chất lượng dược liệu cao (bao gồm  hàm lượng quassinoid); xây dựng được quy trình nhân giống, trồng, chăm sóc cây Mật nhân và thu hoạch, sơ chế, bảo quản dược liệu Mật nhân.

Yêu cầu đối với kết quả gồm: Báo cáo thực trạng phân bố, trữ lượng, giá trị và nhu cầu sử dụng của nguồn gen Mật nhân; quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc cây Mật nhân; quy trình thu hoạch, sơ chế, bảo quản dược liệu Mật nhân; tiêu chuẩn cơ sở của cây giống Mật nhân; tiêu chuẩn cơ sở của dược liệu Mật nhân (có chỉ tiêu định lượng hàm lượng quassinoid bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao); 03 vườn giống gốc tại 3 tỉnh, mỗi vườn có diện tích tối thiểu 0,5 ha; vườn thí nghiệm phục vụ xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc cây Mật nhân có diện tích tối thiểu 3 ha; 500kg dược liệu Mật nhân đạt tiêu chuẩn cơ sở.

Hồ sơ nhiệm vụ tuyển chọn gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 27/5/2018.