Phát triển cây Sâm Ngọc Linh phù hợp vùng đồng bào dân tộc thiểu số

BVR&MT – Ngày 03/04/2019, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 176/QĐ-UBDT phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án “Xây dựng chính sách về phát triển cây Sâm Ngọc Linh phù hợp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

Phát triển cây Sâm Ngọc Linh phù hợp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo đó, Ủy ban Dân tộc dự kiến chi 100.000.000 đồng từ nguồn kinh phí năm 2019 của Ủy ban để thực hiện Kế hoạch này.

Đề án được xây dựng nhằm đưa ra các giải pháp, chính sách phát triển cây Sâm Ngọc Linh tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, đưa cây Sâm Ngọc Linh tham gia vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, góp phần phát triển kinh tế cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ngoài ra, để đảm bảo việc thực hiện theo Kế hoạch, Ủy ban Dân tộc yêu cầu Vụ Hợp tác Quốc tế chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

Văn Trì.