Phát huy vai trò của báo chí Công an nhân dân trong đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống

BVR&MT – Sáng 27/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) và Thường trực Hội đồng lý luận (HĐLL) Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Vai trò của báo chí CAND trong đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

Đề dẫn tại Hội thảo, Thiếu tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện CAND cho biết, trong bối cảnh hiện nay, khi nước ta tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; thế và lực cũng như uy tín của đất nước được nâng cao, tạo ra những thời cơ, thuận lợi mới, đồng thời cũng tồn tại không ít những khó khăn, thách thức đan xen. Mặt trái của cơ chế thị trường và mở cửa, hội nhập quốc tế đã tác động tiêu cực, làm đảo lộn nhiều chuẩn mực đạo đức xã hội; các thế lực thù địch tìm mọi cách đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” cùng các hoạt động chống phá nhằm mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Những biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, giảm sút ý chí chiến đấu và tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở một bộ phận cán bộ, đảng viên còn diễn biến phức tạp, như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã đánh giá: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn…”.

Hội thảo nhận được gần 40 báo cáo tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học.

Trước thực trạng nêu trên, báo chí cách mạng nước ta nói chung, báo chí Công an nhân dân nói riêng đã phát huy vai trò là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, góp phần to lớn trong đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần tiếp tục được khắc phục. Để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), với vai trò là lực lượng “tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước”, lực lượng Công an nhân dân nói chung, báo chí Công an nhân dân nói riêng cần đổi mới để xứng đáng là lực lượng tiên phong, gương mẫu đi đầu trong phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hội thảo với mục đích làm rõ hơn nữa vai trò của báo chí cách mạng nói chung, báo chí CAND nói riêng trong tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm của ngành công an về đấu tranh phản bác quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, trọng tâm là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của báo chí CAND trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này thời gian qua, nhất là những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, chủ động đưa ra dự báo về những thuận lợi, khó khăn, những yếu tố có tác động, ảnh hưởng đến báo chí nói chung, báo chí CAND nói riêng và vấn đề đặt ra đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng báo chí trong quá trình đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả của báo chí CAND trong việc thông tin, tuyên truyền để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng.

Hội thảo đã nhận được gần 40 báo cáo khoa học của các đồng chí lãnh đạo, tướng lĩnh lực lượng vũ trang, các nhà báo, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng CAND.

Phát biểu tại Hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, trải qua hơn 70 năm, từ khi tờ báo Công an mới ra đời ngày 1/11/1946, báo chí CAND ngày càng phát triển và trở thành hệ thống với các báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, phát hành rộng rãi đến công chúng, khẳng định vai trò tiên phong xung kích trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận về bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành yêu cầu, trong thời gian tới, báo chí CAND cần tập trung thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới; xác định nhiệm vụ chính trị cho cán bộ, chiến sỹ CAND nói chung, báo chí CAND nói riêng về thực hiện các giải pháp công tác tư tưởng chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tích cực, chủ động cung cấp thông tin; chú trọng tuyên truyền những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; phát huy vai trò giám sát của nhân dân và công luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát huy vai trò xung kích của báo chí CAND trên mặt trận chính trị tư tưởng, lý luận. Tuyên truyền, phản ánh đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”; cổ vũ nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tăng cường đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành cũng yêu cầu các cơ quan báo chí, phóng viên phải gương mẫu, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong lĩnh vực hoạt động báo chí; đấu tranh phòng, chống thông tin sai trái, lệch lạc, thiếu thận trọng, thiếu trách nhiệm; thông tin thiếu chính xác, sai sự thật; hoạt động sai tôn chỉ, mục đích; lợi dụng, xúc phạm đời tư cá nhân…Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, phóng viên báo chí CAND có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng sự thật, tuân thủ nguyên tắc hoạt động, đạo đức nghề nghiệp để mỗi người làm báo thật sự là “chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa” của Đảng, mỗi sản phẩm báo chí thật sự là tiếng nói hiệu quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.