Phấn đấu tháng 8 có khoảng 30 xã được đạt chuẩn nông thôn mới

BVR&MT – Vừa qua, Bộ NN&PTNT đã có báo cáo số 5913/BC-BNN-VP về công tác tháng 7 và nhiệm vụ công tác tháng 8.

Khi người dân có lòng tin vào chủ trương của Đảng, Nhà nước thì việc xây dựng NTM luôn đạt hiệu quả cao nhất.

Tính đến 20/7, cả nước đã có 3.420 xã (38,32%) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 50 xã (0,56%) so với cuối tháng 6/2018; bình quân đạt 14,26 tiêu chí/xã; còn 103 xã dưới 5 tiêu chí; có 53 đơn vị cấp huyện thuộc 27 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ước tính đến hết tháng 7, có 1.332 HTX được thành lập mới, cả nước đã có 12.765 HTX.

Bộ NN&PTNT đã hoàn thiện dự thảo kế hoạch triển khai Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020”; Kế hoạch phát triển HTX ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng chính phủ về Chính sách đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển công nghệ sau thu hoạch để giảm tổn thất, nâng cao chất lượng, giá trị và hiệu quả sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản…

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường: Hướng dẫn 18 tỉnh được lựa chọn xây dựng các mô hình thí điểm bảo vệ môi trường.

Tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì; tập trung xây dựng Bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ thực hiện Chương trình OCOP các cấp; xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm. Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã khó khăn khu vực biên giới, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020; hoàn thiện Dự thảo “hướng dẫn thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới”.

Phấn đấu 30 xã được đạt chuẩn nông thôn mới

Bộ NN&PTNT tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án “Phát triển Hệ thống trung tâm cung ứng hàng nông sản Việt Nam hiện đại giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến 2030”.

Hoàn thiện phương án phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình năm 2019 và giai đoạn 2019-2020 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp theo quy định; Phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng thể lệ và tổ chức phát động cuộc thi báo chí toàn khu vực ASEAN viết về chủ đề xây dựng nông thôn mới (dự kiến trong tháng 8/2018) và tiếp tục hưởng ứng giải báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Xây dựng kế hoạch chi tiết, quy chế phối hợp giữa các Bộ, ngành để triển khai thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 12/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025.

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả giai đoạn 2017 – 2020 (theo Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018), trong đó có ít nhất 10% HTX ứng dụng công nghệ cao.

Văn Trì