Nợ gần 257 tỷ đồng tiền bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng ở Lâm Đồng

BVR&MT – Theo thống kê của Sở Tài chính tỉnh, hiện toàn tỉnh Lâm Đồng còn 81 doanh nghiệp nợ tiền bồi thường giá trị thiệt hại tài nguyên rừng, với tổng số tiền gần 257 tỷ đồng.

Còn 81 doanh nghiệp nợ tiền bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng tại Lâm Đồng.

Sở Tài chính Lâm Đồng thông tin, đơn vị vừa có văn bản gửi Cục Thuế tỉnh về phối hợp, đôn đốc thu nộp tiền bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng và tiền gia hạn dự án trên địa bàn.

Theo Sở Tài chính Lâm Đồng, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về đôn đốc và thực hiện các biện pháp thu hồi dứt điểm các khoản tiền bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng, gia hạn dự án theo kiến nghị của thanh tra, kiểm toán. Tuy nhiên, qua theo dõi và đôn đốc, các tổ việc chấp hành của các tổ chức này rất hạn chế.

Thống kê của Sở Tài chính Lâm Đồng, hiện một số doanh nghiệp mới nộp gần 3,4 tỷ đồng, trong tổng số hơn 260 tỷ đồng phải nộp tiền bồi thường giá trị thiệt hại tài nguyên rừng, đạt 1,3%. Trong đó, có doanh nghiệp nợ lên đến gần 70 tỷ đồng.

Cùng với tiền bồi thường giá trị thiệt hại tài nguyên rừng, theo Sở Tài chính Lâm Đồng, hiện trên địa bàn tỉnh có 13 doanh nghiệp chưa nộp tiền gia hạn dự án 2015-2017 theo kết luận Thanh tra Chính phủ, với tổng số tiền hơn 3,7 tỷ đồng.

Để bảo đảm thực hiện các nội dung theo kiến nghị thanh tra, kiểm toán và thu hồi các khoản nợ cho ngân sách nhà nước, Sở Tài chính Lâm Đồng tổng hợp danh sách hai nội dung trên gửi Cục Thuế tỉnh phối hợp đôn đốc và có biện pháp chế tài, cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các quy định liên quan, để thu hồi dứt điểm các khoản nợ cho ngân sách nhà nước.