Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

BVR&MT – Ngày 20/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng chống dịch COVID-19. Nội dung gồm các chỉ đạo định hướng hoạt động phòng chống dịch trong giai đoạn mới.