Nghị định sửa đổi về các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp

BVR&MT – Mới đây Thủ tướng Chính phủ đã chính thức cho ban hành nghị định 116/2018/NĐ-CP mới về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Nông nghiệp hữu cơ – Hộ gia đình sẽ nhận được nhiều hỗ trợ

Theo đó, NĐ đã cho sửa đổi, bổ sung nhiều điều khoản trong NĐ số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ người dân trong sản xuất nông nghiệp. Trong đó, điều khoản sửa đổi đang được quan tâm là, việc tăng mức cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Xem thêm:

Nghị định mới về nông nghiệp hữu cơ

Dự kiến chi 45.000 tỷ đồng thực hiện “Chương trình mỗi xã một sản phẩm”

Cụ thể, tại điều 9, sửa đổi mức vay ngân hàng từ 100 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn không cần có tài sản đảm bảo sang mức cho vay tối đa là 200 triệu đồng.

Đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất kinh doanh về nông nghiệp được vay ngân hàng không cần có tài sản đảm bảo tối đa được vay 100 triệu đồng so với trước đây là 50 triệu đồng.

Bên cạnh đó, NĐ cũng đã bổ sung thêm một số quy định mới, nhằm khuyến khích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Theo đó, doanh nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhưng có dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp có thể được ngân hàng xem xét cho vay không tài sản đảm bảo, tối đa 70% giá trị của dự án, phương án.

Ngoài ra, NĐ đã sửa đổi về cơ cấu thời gian trả nợ, khoanh nợ, và cho vay nợ mới. Trong đó, có những điều khoản cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị khoanh nợ. Đồng thời NĐ cũng đã cho bổ sung vào khoản 4 điều 14 về quản lý dòng tiền và cho vay liên kết trong sản xuất nông nghiệp. NĐ sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ 25/10/2018.

Văn Trì – Hải Lê