Nghệ An phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 58%

BVR&MT – Quy hoạch đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân thời kỳ 2021 – 2030 đạt khoảng 10,5 – 11,0%/năm. Trong cơ cấu GRDP tỷ trọng công nghiệp – xây dựng chiếm 42,0 – 42,5%; dịch vụ chiếm 39,0 – 39,5%; nông, lâm, thủy sản chiếm 13,5 – 14,0%. GRDP bình quân đầu người năm 2030 khoảng 7.500 – 8.000 USD.

Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nêu rõ phạm vi ranh giới quy hoạch tỉnh Nghệ An bao gồm toàn bộ phần lãnh thổ đất liền tỉnh Nghệ An và phần không gian biển được xác định theo Luật Biển Việt Nam và Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Quy hoạch phấn đấu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao; các giá trị văn hóa, lịch sử được bảo tồn và phát huy; môi trường sinh thái được bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc.

Phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 58%

Về kinh tế, Quy hoạch đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân thời kỳ 2021 – 2030 đạt khoảng 10,5 – 11,0%/năm. Trong cơ cấu GRDP tỷ trọng công nghiệp – xây dựng chiếm 42,0 – 42,5%; dịch vụ chiếm 39,0 – 39,5%; nông, lâm, thủy sản chiếm 13,5 – 14,0%. GRDP bình quân đầu người năm 2030 khoảng 7.500 – 8.000 USD.

Về xã hội, phấn đấu tỷ lệ làng, bản khối phố văn hóa đạt 78%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trong giai đoạn 2021 – 2030 ở mức 0,98%/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 77%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ là 37,8%; bình quân mỗi năm giải quyết việc làm trên 45 nghìn lao động. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân 0,5 – 1,5%/năm, vùng miền núi giảm bình quân 1,5 – 2,0%/năm. Phấn đấu tỉnh Nghệ An có 70% đơn vị hành chính cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 90%; phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 40 – 45%…

Về môi trường, phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 58%. Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 100%. Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn đạt 60%… Phấn đấu đến năm 2050, Nghệ An là tỉnh phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại của cả nước và mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là động lực phát triển quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân đạt mức cao; các giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống, hệ sinh thái tự nhiên được bảo tồn và phát huy; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

Nghệ An là địa phương nằm trong khu vực Bắc miền Trung (phía Đông giáp với Biển, phía Tây giáp với nước Lào với hàng trăm km đường biên giới, phía Nam giáp với tỉnh Hà Tĩnh và phía Bắc giáp với tỉnh Thanh Hóa).

Sơn Tinh

Tags: ,
CHIA SẺ