Nghệ An: Ban hành quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

BVR&MT – Tại phiên họp thường kỳ tháng 10/2018, UBND tỉnh thống nhất ban hành Quyết định quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Chiều 23/10, đồng chí Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2018.

Theo đó, tỉnh Nghệ An sẽ tích cực chủ động hội nhập quốc tế, khu vực nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tạo môi trường thuận lợi, tranh thủ tối đa nguồn lực từ bên ngoài góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của tỉnh.

Đối với Dự thảo Quyết định quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các đại biểu khẳng định việc ban hành Quyết định quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường là hết sức cần thiết nhằm sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đúng với quy định hiện hành và phù hợp điều kiện kinh tế, xã hội hiện nay trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Quyết định này có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2019.

Đình Nguyên