Nam Định kêu gọi người dân chống rác thải nhựa

BVR&MT – UBND tỉnh Nam Định vừa ra văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh tổ chức thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”…

Ảnh minh họa.

Theo đó, chính quyền tỉnh Nam Định yêu cầu các đơn vị trong tỉnh thực hiện phong trào với các nội dung, gồm: không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Phát động mỗi cán bộ, viên chức, người lao động hành động và vận động gia đình, người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”

Phát động phong trào, huy động sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại, tái chế, tái sử dụng các sản phẩm từ nhựa, túi nylon, vận chuyển, xử lý rác thải nhựa theo đúng quy định.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất, khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng,thân thiện với môi trường, thay thế túi nylon, sản phẩm nhựa khó phân hủy…

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cơ quan và cộng đồng thực hiện chiến dịch truyền thông về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nylon, nhằm thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nylon, sản phẩm khó phân hủy, sử dụng một lần…

UBND tỉnh Nam Định giao Sở TN-MT có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội, các huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức thực hiện phát động phong trào ““Chống rác thải nhựa”…

Sở Công thương có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp,Trung tâm thương mại, siêu thị sản xuất, tiêu dùng sản phẩm thân thiện với môi trường, thay thế sản phẩm nhựa, túi nylon.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp các huyện, thành phố chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”

Sở TT-TT, Sở VH-TT-DL, các cơ quan báo chí của tỉnh có trách nhiệm phối hợp các sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện việc thông tin, tuyên truyền…

Sở KH-CN đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất, hướng dẫn các cơ sở sản xuất thay đổi công nghệ thân thiện với môi trường,khuyến khích áp dụng các công nghệ sản xuất sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế túi nylon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện tại cơ quan, đơn vị và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn và thực hiện phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”

Hoàng Tôn