Năm 2019: Hải Dương phấn đấu thêm 34 xã đạt chuẩn NTM

BVR&MT – UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Kế hoạch 1385/KH – UBND về việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Hải Dương năm 2019.

Theo đó, Hải Dương phấn đấu đến 31/12/2019 với mục tiêu bình quân các xã trong toàn tỉnh đạt 18,6 tiêu chí/xã. Toàn tỉnh có thêm 34 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 201/220 xã, đạt 91,4%.

Cùng đó, tỉnh Hải Dương phấn đấu 4 huyện: Nam Sách, Bình Giang, Gia Lộc và Thanh Miện được công nhận huyện đạt chuẩn NTM và TP Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019. Đối với 29 xã đăng ký đạt chuẩn nâng cao tiếp tục phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.

Kế hoạch sẽ được thực hiện với 9 nhiệm vụ và giải pháp, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng NTM. Nâng cao năng lực BCĐ và bộ máy giúp việc các cấp. Tăng cường huy động các nguồn lực xây dựng NTM. Đẩy mạnh chỉ đạo phát triển SX nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn.

Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế và xây dựng đời sống văn hóa NTM, giữ vững an ninh trật tự ở nông thôn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các xã khó khăn. Giải pháp xử lý nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách…

Hoàng Tôn