Năm 2018- năm “Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm”

Hội nghị

BVR&MT – Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII đã lựa chọn chủ đề năm 2018 là năm “Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm”.

Hình ảnh hội nghị.

Sau hai ngày làm việc 16-17/01, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã dành nhiều thời gian để thảo luận, phân tích những tồn tại, hạn chế và những vấn đề cần quan tâm trong công tác Hội.

Theo ý kiến của nhiều đại biểu, chất lượng triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII còn chưa đồng đều. Một bộ phận cán bộ Hội còn chưa nắm chắc các chỉ đạo mới, điểm mới của Nghị quyết. Cấp huyện và cấp cơ sở còn chưa linh hoạt vận dụng các cơ chế để tăng nguồn lực cho công tác Hội.

Bên cạnh đó, công tác giám sát, phản biện còn nhiều khó khăn, lúng túng. Công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng hội viên mặc dù có nhiều chuyển biến nhưng vẫn chưa kịp thời. Một số địa phương chưa chú trọng duy trì, củng cố và phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác sau khi thành lập. Chất lượng sinh hoạt chi, tổ phụ nữ còn hạn chế nên chưa thu hút được đông đảo hội viên và các đối tượng phụ nữ tham gia…

Trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được, phân tích những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã thống nhất thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm trong các cấp Hội trong năm 2018.

Đó là cùng với việc thực hiện chủ đề năm “Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm”, các cấp Hội sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các nghị quyết của Đảng trong hệ thống Hội, các văn bản luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới; đồng thời, thực hiện các chỉ tiêu, hai khâu đột phá do Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đề ra và các đề án, chương trình mục tiêu quốc gia.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định, năm 2017 mặc dù có một số chỉ tiêu đặt ra mới và khó như đề xuất chính sách, thành lập hợp tác xã, phát triển hội viên, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp nhưng các cấp Hội đã nỗ lực tập trung thực hiện, 100% các tỉnh, thành Hội đều cơ bản đạt và vượt. Với những tồn tại, hạn chế, các cấp Hội phải thẳng thắn nhìn nhận để sớm khắc phục.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam yêu cầu các cấp Hội cần tập trung vào kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp lại cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6.

Các cấp Hội cũng cần chủ động, sáng tạo, tiếp cận những cách làm mới để hội viên, phụ nữ nâng cao hiểu biết, trang bị các kiến thức pháp luật trong việc nuôi dạy con, phòng chống nguy cơ bị xâm hại, đối xử bất bình đẳng… đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà chỉ đạo.