Mù Cang Chải: Khuyến học ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

BVR&MT –

Lớp học nhân ái cho phụ nữ dân tộc thiểu số xã Púng Luông.

Xác định khuyến học, khuyến tài có vai trò quan trọng, là động lực góp phần thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục, những năm qua, Hội Khuyến học (HKH) xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và đạt kết quả đáng ghi nhận.

Púng Luông có 90% dân số là đồng bào dân tộc Mông, tỷ lệ hộ nghèo cao, tình hình kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, để tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, HKH xã Púng Luông đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền.

Hàng năm, Hội phối hợp với các thôn, bản và ngành giáo dục và đào tạo tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về giáo dục, tầm quan trọng của việc học tập suốt đời. Đồng thời chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn… vận động học sinh ra lớp. Nhờ vậy, tỷ lệ trẻ em đi học chuyên cần luôn đạt từ 95% trở lên.

Đồng chí Lý A Tủa – Chủ tịch HKH xã Púng Luông cho biết: “Nhờ hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức HKH xã Púng Luông ngày một phát triển. Năm 2021, toàn xã có 13 chi hội (1 chi hội mới thành lập), 5 ban khuyến học dòng họ, hội đồng hương, 5 ban khuyến học cơ quan, doanh nghiệp với 472 hội viên”.

Bên cạnh đó, nhằm đẩy mạnh hơn nữa Phong trào “Học tập suốt đời” trong cộng đồng, HKH xã Púng Luông còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên mở các lớp tập huấn, đào tạo nghề ngắn hạn cho nhân dân. Qua đó, nhân dân biết ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Năm 2021, HKH tỉnh đã phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải mở lớp học nhân ái cho phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số xã Púng Luông. Lớp học đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, phát triển sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Bà Lù Thị Tàng – sinh năm 1975 ở bản Púng Luông cho biết: “Do lấy chồng sớm, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên mình không được học chữ. Không biết chữ, mỗi lần lên xã làm giấy tờ mình đều phải nhờ người dịch hộ rồi điểm chỉ. Được đi học cái chữ, mình phấn khởi lắm! Giờ mình đã biết đọc, biết viết tên mình rồi”.

Nhờ các hoạt động phong phú, nhận thức về công tác khuyến học, khuyến tài của nhân dân trong xã có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức tham gia học tập, học tập suốt đời được nâng lên, đời sống kinh tế – xã hội được cải thiện. Đến nay, xã Púng Luông có 434 gia đình, 5 dòng họ, 5 cộng đồng cấp thôn, bản, 5 đơn vị đạt danh hiệu học tập.

HKH xã Púng Luông góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao hiệu quả, chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Để công tác khuyến học, khuyến tài ngày càng phát triển, mang lại hiệu quả thiết thực, năm 2022, HKH xã sẽ tập trung củng cố, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân; triển khai có hiệu quả các mô hình học tập.