Luật sư trả lời bạn đọc (15/08/2018): Hồ sơ xin phép xây dựng nhà ở thuộc khu vực đô thị

BVR&MT – Câu hỏi: Xin hỏi luật sư hồ sơ xin phép xây dựng nhà ở thuộc khu vực đô thị (nhà cấp 4) trên nền cũ cần các loại giấy tờ gì? Bản vẽ thiết kế xây dựng do cá nhân tự thiết kế có được chấp nhận không? Tôi xin cảm ơn!

Ảnh minh họa.

Luật sư trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi, đối với câu hỏi “Hồ sơ xin phép xây dựng nhà ở thuộc khu vực đô thị (nhà cấp 4) trên nền cũ cần các loại giấy tờ gì? Bản vẽ thiết kế xây dựng do cá nhân tự thiết kế có được chấp nhận không? ” chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Theo Nghị định số 64/2012/NĐ-CP quy định về cấp giấy phép xây dựng: Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Chủ đầu tư nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan cấp giấy phép xây dựng. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu đối với từng trường hợp, từng loại công trình).

2. Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; giấy tờ về quyền sở hữu công trình, nhà ở, đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo; giấy ủy quyền, đối với trường hợp được chủ sở hữu công trình ủy quyền thực hiện sửa chữa, cải tạo; quyết định cho phép đầu tư xây dựng của cấp có thẩm quyền đối với công trình ngầm đô thị; quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

3. Hai bộ bản vẽ thiết kế do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện và đã được chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định. Mỗi bộ gồm:
a) Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất, mặt bằng ranh giới lô đất, bản vẽ bình đồ (đối với công trình theo tuyến), sơ đồ đấu nối với hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào của công trình (giao thông, thoát nước);
b) Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng, mặt cắt chủ yếu của công trình;
c) Bản vẽ mặt bằng móng, mặt cắt móng, các bản vẽ kết cấu chịu lực chính (móng, khung, tường, mái chịu lực);
d) Bản vẽ hệ thống PCCC đã được thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng chống cháy, nổ theo quy định của pháp luật về PCCC;
đ) Đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo thì phải có các bản vẽ về vị trí, hạng mục cần cải tạo, nếu có ảnh hưởng đến kết cấu công trình thì phải có báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá chất lượng kết cấu cũ liên quan đến các hạng mục cải tạo và các biện pháp gia cố xác định đủ điều kiện để sửa chữa, cải tạo, kèm theo ảnh chụp hiện trạng công trình xin phép cải tạo và công trình lân cận.

4. Đối với trường hợp lắp đặt thiết bị hoặc kết cấu khác vào công trình đã xây dựng, nhưng không thuộc sở hữu của chủ đầu tư thì phải có bản sao có chứng thực Hợp đồng với chủ sở hữu công trình.

5.Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, ý kiến bằng văn bản về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định

a. Hồ sơ xây dựng nhà ở thuộc khu đô thị cần những giấy phép gì ?
Theo Điều 8 Nghị định số 64/2012 thì một bộ hồ sơ xây dựng cần những giấy tờ sau:
+Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu với từng loại công trình);
+Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất quy định;
+Bản vẽ thiết kế do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện và đã được chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định. Mỗi bộ gồm : Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất, mặt bằng ranh giới lô đất, bản vẽ bình đồ (đối với công trình theo tuyến), sơ đồ đấu nối với hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào của công trình (giao thông, thoát nước); Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng, mặt cắt chủ yếu của công trình; Bản vẽ mặt bằng móng, mặt cắt móng, các bản vẽ kết cấu chịu lực chính (móng, khung, tường, mái chịu lực); Bản vẽ hệ thống PCCC đã được thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng chống cháy, nổ theo quy định của pháp luật về PCCC;
+Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền.

b.Bản vẽ xây dựng do cá nhân tự thiết kế có được không ?
Theo Khoản 3 Điều 8 nghị định 64/2012 quy định “Hai bộ bản vẽ thiết kế do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện và đã được chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định”. Như vậy có nghĩa là, bản vẽ xây dựng do cá nhân tự thiết kế hoàn toàn có thể được cho phép nếu thỏa mãn điều kiện “cá nhân đủ điều kiện năng lực thực hiện” . Năng lực thực hiện ở đây theo Mục a, Khoản 1, Điều 58 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thì chủ đầu tư có quyền tự thực hiện thiết kế xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng. Tức là cá nhân đó phải đủ điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề thì bản vẽ xây dựng do cá nhân đó tự thiết kế mới đúng quy định pháp luật.

Luật sư Nguyễn Văn Tuấn
(Giám đốc hãng Luật TGS LawFirm)