Lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch

BVR&MT – Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 06/2023/TT-BTNMT hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch.

Những năm gần đây biến đổi khí hậu đã gây nên nhiều hệ lụy về thiên tai và môi trường.

Theo Thông tư, chiến lược phải thực hiện lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu bao gồm: Chiến lược khai thác, sử dụng tài nguyên cấp quốc gia; chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực quy mô quốc gia, cấp vùng bao gồm: Chiến lược phát triển công nghiệp, chiến lược phát triển giao thông vận tải; chiến lược khoáng sản; chiến lược thủy lợi; chiến lược phát triển thủy sản; chiến lược phát triển chăn nuôi; chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn; chiến lược phát triển năng lượng; chiến lược phát triển vật liệu xây dựng.

Nội dung lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch quy định tại khoản 1 Điều 93 Luật Bảo vệ môi trường.

5 bước lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược
Thông tư nêu rõ, lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược thực hiện trong quá trình xây dựng chiến lược theo 5 bước sau:

1. Đề xuất hoạt động lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu trong thuyết minh nhiệm vụ xây dựng chiến lược;

2. Phân tích tác động của biến đổi khí hậu, yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu;

3. Xác định giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu để lồng ghép vào chiến lược;

4. Lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược;

5. Lấy ý kiến nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu đã lồng ghép.

Lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược
Theo Thông tư, khi lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào mục tiêu của chiến lược phải chú ý: Mục tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu lồng ghép vào mục tiêu của chiến lược phải hướng đến giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và tận dụng các tác động tích cực do biến đổi khí hậu mang lại; mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lồng ghép vào mục tiêu của chiến lược phải cụ thể hóa cho các ngành, lĩnh vực, khu vực trọng điểm.

Đối với việc lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào nội dung của chiến lược, Thông tư nêu rõ, lồng ghép vào quan điểm của chiến lược: Giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phải thể hiện rõ trong quan điểm phát triển của chiến lược.

Đối với việc lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào nhiệm vụ, giải pháp của chiến lược: Các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu được lồng ghép vào các nhiệm vụ, giải pháp của chiến lược để thực hiện mục tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu đề ra trong phạm vi của chiến lược. Nội dung lồng ghép cần hướng đến bảo đảm an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng, sinh kế; giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đến sức khỏe người dân, các khu vực, cộng đồng dân cư dễ bị tổn thương; nâng cao khả năng chống chịu của các hệ sinh thái tự nhiên; đồng thời tận dụng các tác động tích cực của biến đổi khí hậu cho phát triển kinh tế – xã hội.

Các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được lồng ghép vào các nhiệm vụ, giải pháp của chiến lược để thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính đề ra trong phạm vi của chiến lược.

Với việc lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu trong việc xác định chỉ tiêu kinh tế – xã hội của chiến lược, theo Thông tư, cần xem xét lồng ghép chỉ số về thích ứng với biến đổi khí hậu và chỉ tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính để xác định chỉ tiêu kinh tế – xã hội theo phạm vi của chiến lược.

Hậu Thạch