Lấy ý kiến việc xét công nhận huyện Phúc Thọ đạt chuẩn NTM

BVR&MT – UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2379/UBND-KT, thông báo đến cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn thành phố Hà Nội biết và tham gia ý kiến việc xét công nhận huyện Phúc Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Theo công văn, đến nay, huyện Phúc Thọ đã đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo quy định (tại Quyết định số 558/QĐ-TTg, ngày 5/4/2016, của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới).

UBND thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến. Các ý kiến gửi về: Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố (73 Lê Hồng Phong, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) trước ngày 30/6/2020 để đơn vị tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Hoàng Tôn