Lào Cai: Tăng cường quản lý đất đai, kết cấu hạ tầng đối với các dự án khoáng sản

BVR&MT – Mới đây, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Công văn số 5746/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, kết cấu hạ tầng đối với các dự án thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản gắn với quy hoạch xây dựng, đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông, sử dụng đất gắn với phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh.

Theo đó, Thường trực UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh về các chủ trương đầu tư đảm bảo các tiêu chí theo quản lý tài nguyên khoáng sản bền vững.Việc thẩm định cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các chủ đầu tư phải đảm bảo trên cơ sở năng lực tài chính, năng lực kinh nghiệm, công suất và thời gian khai thác phù hợp với trữ lượng khoáng sản. Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan liên quan, kiểm tra giám sát đầu tư các dự án chế biến khoáng sản được quyết định chủ trương đầu tư. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện dự án có tác động đến hạ tầng giao thông, ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh thì đề xuất để kịp thời xử lý.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai rà soát, tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện pháp luật đất đai và tài nguyên khoáng sản để tham mưu cho tỉnh đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình địa phương. Nghiên cứu, đề xuất các quy định về tính hệ số quy đổi khối lượng từ quặng thành phẩm hoặc quặng nguyên khai để tính phí. Phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc đầu tư xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai, giải phóng mặt bằng đầu tư, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực. Đặc biệt là dự báo sát nhu cầu sử dụng đất trong giai đoạn quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi và hiệu quả sử dụng của từng dự án.

Đối với Sở Tài chính, cần hướng dẫn các đơn vị sản xuất kinh doanh sản phẩm tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai thực hiện kê khai giá, niêm yết theo quy định của pháp luật. Sở Công thương, sở Giao thông vận tải – Xây dựng, cần rà soát các dự án theo chức năng nhiệm vụ được giao như: Phê duyệt dự toán đầu tư, bản vẽ thiết kế, thi công dự toán chất lượng công trình… của các dự án khai thác khoáng sản đảm bảo phù hợp với khai thác chế biến, tránh lãng phí trong đầu tư khai thác.

UBND các huyện, thành phố cần có trách nhiệm quản lý chặt chẽ quỹ đất có liên quan đến hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn của mình. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật khoáng sản, luật đất đai đến các tầng lớp nhân dân. Nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản. Phối hợp với các cơ quan, sở, ban ngành tăng cường kiểm tra, thanh tra, phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời nghiêm minh với các tổ chức, cá nhân lấn chiếm sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản không đúng mục đích.

Hoàng Tôn