Lào Cai tăng cường quản lý cát sỏi và bờ bãi các dòng sông

BVR&MT – Nhằm đẩy mạnh công tác quản lý khoáng sản và bảo vệ các dòng sông trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai ban hành văn bản 2201/UBND-KT ngày 21/5/2020 yêu cầu các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm triển khai các phương án tăng cường bảo vệ về quản lý cát, sỏi và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.

Theo đó, tiến hành rà soát các dự án thuộc thẩm quyền quản lý có các hoạt động quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 2, Nghị định số 23/2020/NĐ-CP đã được cơ quan nhà nước phê duyệt theo thẩm quyền, đang triển khai thực hiện nhưng làm ảnh hưởng đến khả năng tiêu, thoát lũ, sự ổn định của bờ sông, gây sạt lở bờ, bãi sông hoặc làm ảnh hưởng đến sự an toàn của các công trình ven sông, trên sông thì phải tạm dừng để rà soát, thực hiện việc đánh giá tác động tới lòng, bờ, bãi sông theo quy định của Nghị định số 23/2020/NĐ-CP. Trường hợp không đáp ứng được các yêu cầu của Nghị định số 23/2020/NĐ-CP thì phải xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Điều chỉnh bổ sung các quy chế phối hợp trong công tác quản lý khoáng sản tại khu vực giáp ranh với các tỉnh; điều chỉnh bổ sung phương án quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; thực hiện việc rà soát, đề nghị điều chỉnh bổ sung khu vực cấm hoạt động khai thác khoáng sản; phối hợp với Sở Giao thông vận tải – Xây dựng xây dựng nội dung quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng cát, sỏi lòng sông trong quy hoạch; tổ chức đấu giá quyền khai thác cát, sỏi lòng sông; kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm về khai thác cát, sỏi lòng sông; tham mưu đánh giá việc tác động tới lòng, bờ, bãi sông; tham mưu việc thẩm định nội dung đánh giá tác động tới lòng, bờ, bãi sông…

Các tàu khai thác cát trên địa bàn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Xác định các biện pháp, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng chống sạt, lở lòng, bờ, bãi sông, hành lang bảo vệ nguồn nước; tham mưu xác định phạm vi, quy mô, ranh giới các khu vực thuộc phạm vi bảo vệ an toàn các công trình thủy lợi; chính trị dòng sông thuộc trách nhiệm quản lý của tỉnh.

Các sở như: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải – Xây dựng; Sở Tài chính; Cục Quản lý thị trường tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Công an tỉnh… tùy chức năng nhiệm vụ của mình tham gia hướng dẫn, quản lý, thanh kiểm tra… hoạt động khai thác, vận chuyển , kinh doanh cát sỏi trên các dòng sông tại địa bàn.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Xây dựng và triển khai thực hiện quy chế phối hợp trên địa bàn và các huyện thuộc các địa phương khác nằm trong khu vực giáp ranh địa giới hành chính; ngăn chặn hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép; xử lý vi phạm theo thẩm quyền; tổ chức các biện pháp bảo vệ, phòng, chống sạt, lở lòng, bờ, bãi sông, hành lang bảo vệ nguồn nước đối với sông trên địa bàn quản lý. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác quản lý cát, sỏi lòng sông trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện trước chủ tịch UBND cấp huyện về công tác quản lý cát, sỏi lòng sông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Các tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác, kinh doanh, tập kết, vận chuyển cát, sỏi: Triển khai thực hiện dự án khai thác, tập kết, kinh doanh cát, sỏi theo đúng quy định của Nghị định số 23/2020/NĐ-CP. Đối với các giấy phép khai thác cát, sỏi đã được cấp trước ngày 10/4/2020: Để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt của người dân trong khu vực khai thác, yêu cầu chỉ được phép hoạt động khai thác trong khoảng thời gian từ 7 – 11 giờ 30 và 13 giờ – 17 giờ; tập trung khai thác trong mùa khô, hạn chế khai thác trong mùa mưa; không khai thác khi mưa, lũ để đảm bảo an toàn lao động. Dự án của các tổ chức, cá nhân có các hoạt động quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 2 phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 14; hoạt động khai thác cát, sỏi ở lòng sông và trên bãi sông phải đáp ứng yêu cầu theo khoản 1 và khoản 2, Điều 15; hoạt động khai thác trong lòng hồ (hồ chứa thủy điện, thủy lợi) đảm bảo theo quy định tại Điều 16. Tiến hành đánh giá tác động tới lòng, bờ, bãi song theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 20.

Hoàng Tôn