Lào Cai: Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố

BVR&MT – UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố Lào Cai. Yêu cầu UBND thành phố Lào Cai có báo cáo về công tác quản lý diện tích rừng, đất lâm nghiệp trước ngày 15/10/2017.

UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Lào Cai có báo cáo về công tác quản lý diện tích rừng, đất lâm nghiệp trước ngày 15/10/2017.

Báo cáo của Sở NN&PTNT cho thấy, hiện nay một số khu vực rừng quy hoạch phát triển rừng phòng hộ bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Lào Cai đang bị một số người dân lấn chiếm, xâm canh, thậm chí có hộ gia đình, cá nhân còn xây dựng nhà trái phép nhưng không được các cơ quan quản lý ngăn chặn.

Để công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ, đất lâm nghiệp được chặt chẽ cũng như chấm dứt tình trạng lấn chiếm đất rừng, đất lâm nghiệp, UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Lào Cai: Tăng cường chỉ đạo UBND các phường, xã, các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chủ động triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn mình quản lý.

Quản lý chặt chẽ diện tích rừng, đất lâm nghiệp quy hoạch phát triển rừng phòng hộ; rà soát, tổng hợp báo cáo về diện tích rừng, đất lâm nghiệp quy hoạch phát triển rừng phòng hộ, rừng sản xuất chuyển sang mục đích ngoài lâm nghiệp để thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn thành phố.

Trong đó, làm rõ: Tổng diện tích đất rừng quy hoạch là rừng phòng hộ, thực trạng rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng, giao chủ quản lý; diện tích rừng, đất lâm nghiệp quy hoạch phát triển rừng phòng hộ nhưng đang bị nhân dân xâm lấn, chiếm dụng để phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; diện tích rừng, đất lâm nghiệp (cả rừng phòng hộ và rừng sản xuất) chuyển mục đích sử dụng rừng sang ngoài mục đích lâm nghiệp từ năm 2010 đến nay; báo cáo số hộ gia đình, cá nhân, tổ chức đang dựng nhà ở, các công trình dân sinh trái phép trong khu vực rừng phòng hộ hiện nay (số hộ, cá nhân dựng nhà, thực trạng nhà cấp 3, cấp 4, nhà tạm, lán trại…; các biện pháp đã, đang thực hiện hiện nay) chi tiết tại các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Chiến Hữu