Lào Cai: Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Sa Pa

Mới đây, UBND huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ môi trường năm 2017.

Theo đó, sẽ kiểm tra công tác bảo vệ môi trường ở tất cả các tổ chức, cá nhân đang sản xuất kinh doanh dịch vụ thuộc đối thượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn huyên Sa Pa theo quy định của luật bảo vệ môi trường năm 2014.

Thông qua công tác kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, nhất là việc thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn và xử lý các chất thải, khí thải liên quan đến Luật bảo vệ môi trường.

Qua đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân đang sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó đánh giá được chính xác tình hình thực tế, phát hiện ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý bảo vệ môi trường để đề xuất cơ chế quản lý phù hợp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh dịch vụ, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. Sau đợt kiểm tra sẽ xây đựng báo cáo đánh giá thực trạng về công tác quản lý bảo vệ môi trường năm 2017, và đề xuất giải pháp trong thời gian tiếp theo.

Đối tượng kiểm tra gồm tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. Thời gian kiểm tra sẽ kết thúc trước ngày 30/11/2017.

UBND huyện giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an huyện Sa Pa, UBND các xã, thị trấn có liên quan tổ chức kiểm tra đảm bảo triển khai theo đúng kế hoạch bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

Chiến Hữu