Lào Cai đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội

BVR&MT – Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai, sự đoàn kết, nỗ lực của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, năm 2017, toàn tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, tiếp tục khẳng định vị trí và sức bật mạnh mẽ của một tỉnh vùng biên giới phía Tây bắc của Tổ quốc.

Một góc đô thị mới Lào Cai – Cam Đường.

Năm 2017, các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, 4 chương trình công tác trọng tâm với 19 đề án của Tỉnh ủy cơ bản đảm bảo tiến độ. Nhiều chỉ tiêu của đề án thực hiện đến nay đã đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2017 đạt 10,03%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo xu hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản (giảm 1,3% so năm 2016), tăng tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng (tăng 1,07% so năm 2016) và dịch vụ (tăng 0,23% so năm 2016).

So với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV, các chương trình đề án trọng tâm và kế hoạch 5 năm 2016-2020, lũy kế thực hiện hết năm 2017 có 5/25 chỉ tiêu chính Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV đạt trên 100%, 15/25 chỉ tiêu đạt trên 70%, 3 chỉ tiêu đạt trên 50%, 2 chỉ tiêu đạt dưới 50%. Cơ cấu kinh tế nội ngành nông nghiệp tiếp tục có sự chuyển biến tốt. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tập hợp sức mạnh đoàn kết, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng khá so với cùng kỳ. Một số sản phẩm tiêu thụ tốt, sản lượng tăng cao. Hoạt động thương mại, dịch vụ đáp ứng được yêu cầu. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12,6% cùng kỳ. Du lịch phát triển mạnh, lượng khách du lịch tăng 28% cùng kỳ, doanh thu du lịch tăng 49% cùng kỳ. Văn hoá, xã hội phát triển tích cực. Công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo được quan tâm.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 7.000 tỷ đồng, bằng 100% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 12,6% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách địa phương đạt 12.800 tỷ đồng, bằng 101,2% dự toán, tăng 7,4% cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 12.638 tỷ đồng, bằng 101,2% dự toán, tăng 11,6% cùng kỳ. Môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh ngày càng được cải thiện, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tiếp tục được duy trì và giữ vững ở tốp cao của cả nước (năm 2016 xếp thứ 05/63 tỉnh, thành cả nước và thứ 01/14 tỉnh, thành phố khu vực miền núi phía Bắc).

Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; công tác quân sự – quốc phòng được củng cố, tăng cường. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ của các đề án quốc phòng, an ninh, đối ngoại đạt trên 50%. Quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Lào Cai và các nước, địa phương, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế được thúc đẩy mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực.

Các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra, một số chỉ tiêu đạt và vượt cao so với cùng kỳ. Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã thực hiện tốt Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, đến cuối năm 2017, toàn tỉnh đã tinh giản được 127 đầu mối, trong đó khối đảng – đoàn thể cấp tỉnh giảm được 22 đầu mối, khối nhà nước giảm 105 đơn vị và đầu mối. Về tinh gọn bộ máy, từ năm 2016 đến nay, số lãnh đạo giảm 105 người. Toàn tỉnh có 2.083 thôn, tổ dân phố, giảm 120 tổ dân phố so với đầu nhiệm kỳ.

Các cấp, các ngành phối hợp thực hiện tốt 75 cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; tổ chức 378 cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân. Công tác cải cách hành chính có 17/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (còn 3/20 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch). Tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị tiếp tục được củng cố kiện toàn.

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2017 và dự báo những thuận lợi, khó khăn trong năm 2018, tỉnh Lào Cai đã đề ra phương hướng trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển các lĩnh vực năm 2018, trọng tâm đó là:

Thứ nhất, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, tăng cường công tác dự đoán, dự báo tình hình để vận dụng vào điều kiện thực tế của tỉnh, của từng địa phương, ngành, lĩnh vực để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tiếp tục triển khai quyết liệt thực hiện 4 chương trình, 19 đề án trọng tâm của Tỉnh ủy và tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ năm 2018. Nắm chắc tình hình thực tiễn, quan tâm giải quyết tháo gỡ khó khăn của cơ sở và doanh nghiệp, đồng thời tăng cường kỷ cương hoạt động của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn. Tăng cường quản lý, giám sát các nguồn lực đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, trong đó tập trung phát triển sản xuất và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 khóa XII; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết các hội nghị Trung ương ban hành trong năm 2018.

Thứ hai, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội. Tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu năm 2018 có thêm 5 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên rừng, nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế của rừng trồng theo hướng phát triển lâm nghiệp đa năng. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến sâu, giảm tỷ trọng xuất quặng thô. Phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai làm hạt nhân đảm bảo vai trò cầu nối của Lào Cai giữa Việt Nam và các nước ASEAN với thị trường Tây Nam Trung Quốc. Xây dựng Lào Cai trở thành trọng điểm du lịch của vùng và quốc gia… Triển khai cung cấp dịch vụ wifi miễn phí tại thành phố Lào Cai, Sa Pa, Bắc Hà. Đẩy mạnh triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục đầu năm học; triển khai Đề án sắp xếp trường, lớp học, chú trọng chăm lo các điều kiện đảm bảo cho sinh hoạt và học tập của học sinh bán trú. Sẵn sàng, chủ động trong phòng chống dịch bệnh, thiên tai. Đôn đốc các bệnh viện xây dựng đề án tự chủ, phát triển dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ở các tuyến. Tăng cường công tác xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa du lịch và thể dục thể thao trên địa bàn. Sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. Giảm tỷ lệ hộ nghèo và phấn đấu giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, đời sống người có công được nâng lên.

Thứ ba, tăng cường quốc phòng, an ninh, nội chính và đối ngoại. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Chủ động xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước, của tỉnh. Giải quyết có hiệu quả tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, phụ nữ bỏ đi khỏi nơi cư trú, di cư tự do, các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Làm tốt công tác nội chính, tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương, nước ngoài, các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế.

Thứ tư, coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương ban hành trong năm 2018. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Phát động đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai. Triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm, đề án tinh giản biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị, khối đảng, đoàn thể theo đúng hướng dẫn của Trung ương; tổ chức sắp xếp lại đội ngũ cán bộ thôn, bản, tổ dân phố. Thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo lộ trình kế hoạch đã phê duyệt. Thực hiện quy hoạch, bố trí, đào tạo, sử dụng cán bộ theo đúng quy trình, quy định; chú trọng quy hoạch đối với cán bộ cấp xã, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số; gắn quy hoạch cán bộ với luân chuyển, đào tạo, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, toàn diện trong hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai. Xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp vững mạnh; đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng của các tổ chức đoàn thể, nhất là ở cơ sở.