Lào Cai: Bộ TN&MT hướng dẫn lập hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa và hành lang bảo vệ đập, hồ chứa

BVR&MT – Bộ Tài nguyên và Môi vừa ban hành Công văn số 2081/BTNMT-TNN gửi UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện việc lập hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa và hành lang bảo vệ đập, hồ chứa.

Nội dung công văn nêu rõ, phúc đáp Văn bản số 924/UBND-TNMT ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về việc chồng chéo trong thực hiện quy định cắm mốc bảo vệ hành lang nguồn nước hồ chứa, Bộ TN&MT có ý kiến như sau: Theo quy định tại Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ về quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, đối với các hồ chứa thủy điện, thủy lợi mà có dung tích từ 1.000.000 m3 trở lên, thì phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa trên địa bàn do UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước quy định thẩm quyền phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa có dung tích 1.000.000 m3 trở lên thì tùy từng loại đập, hồ chứa sẽ do cấp Trung ương hoặc cấp địa phương phê duyệt. Cụ thể, ở cấp Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức phê duyệt đối các đập, hồ chứa nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý; Bộ Công Thương tổ chức phê duyệt đối với các đập, hồ chứa nước xây dựng trên địa bàn 2 tỉnh trở lên; ở cấp địa phương, thì UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm (hoặc phân cấp do UBND cấp huyện) phê duyệt đối với các đập, hồ chứa nước còn lại.

Vì vậy, đối với các hồ chứa thủy điện, thủy lợi có dung tích từ 1.000.000 m3 trở lên mà phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP do UBND cấp tỉnh phê duyệt, thì có thể ghép việc xây dựng phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa và phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước.

Hoàng Tôn