Lâm Đồng: Thành quả triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM (2016 – 2018)

BVR&MT – Để thực hiện tốt mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/11/2016 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, hiện đại đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Năm 2017, Mục tiêu của tỉnh Lâm Đồng là hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch xây dựng NTM theo Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 02/12/2016 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2017; Kết luận số 139-KL/TU ngày 07/3/2017 về Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2016 và Chương trình công tác số 75-CTr/BCĐNTM ngày 14/3/2017 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017.

Xã Quảng Lập (huyện Đơn Dương – Lâm Đồng) đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngày 20/7/2017, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định số 1690/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 – 2020 trên cơ sở sát nhập giữa Ban chỉ đạo xây dựng NTM và Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững, do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban chỉ đạo.

Ở cấp xã: Trên địa bàn toàn tỉnh được kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM xã, Ban phát triển thôn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại địa phương.

Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cùng cả nước, Lâm Đồng chung sức xây dựng NTM” giai đoạn II (2016 – 2020); Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM các cấp thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2017 – 2020; triển khai có hiệu quả các cuộc vận động gắn với xây dựng NTM như : Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”,…. Khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào xây dựng NTM.

Tiếp tục hoàn thiện xây dựng đề án thí điểm huyện Đức Trọng xây dựng NTM trong quá trình đô thị hóa, thí điểm đề án xây dựng huyện Đơn Dương là huyện điểm NTM kiểu mẫu; Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh về xây dựng đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020. Đẩy mạnh phát triển ngành nghề nông thôn, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn để hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân để tạo nguồn lực thực hiện Chương trình.

Hiện nay kết quả đạt được: Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Lâm Đồng:

+ Về cấp huyện: Hiện nay 02 thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM, đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018. Huyện Đơn Dương đạt chuẩn NTM năm 2015, đang xây dựng đề án thí điểm mô hình huyện NTM kiểu mẫu.

+ Cấp xã: Tính đến tháng 8/2018, toàn tỉnh có 77/116 xã có quyết định công nhận đạt chuẩn NTM đạt 90,59 % (77/85 xã) so kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020; 12 xã còn lại đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2018; huyện Đức Trọng có 14/14 xã đủ tiêu chí đạt chuẩn NTM, đang hoàn thiện hồ sơ để nghề nghị xét công nhận huyện Đạt chuẩn NTM; huyện Đơn Dương đang xây dựng hoàn thiện Đề án “Xây dựng huyện Đơn Dương đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2018 – 2025; ngoài ra có 15 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 24 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí.

+ Các nguồn vốn được huy động giai đoạn 2016 – 2018 cho xây dựng NTM là: 25.883,347 tỷ đồng, trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp 916,617 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình dự án 2.867,891 tỷ đồng; vốn các tổ chức, doanh nghiệp 346,52 tỷ đồng; vốn đóng góp của cộng đồng dân cư 753,319 tỷ đồng.

Hoàng Đình Quang (Sở NN&PTNT Lâm Đồng)