Khai mạc triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”

BVR&MT – Chiều 16/11, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và cắt băng khai mạc.

Cắt băng khai mạc triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” là một trong những hoạt động chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Triển lãm trưng bày 320 hình ảnh, hơn 123 tài liệu, hiện vật quý thể hiện các nội dung: một số hình ảnh về văn hóa Việt Nam trước năm 1930; Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với sự nghiệp phát triển văn hóa; văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu tham quan triển lãm.

Triển lãm cũng giới thiệu một số hiện vật quý về phong cách và lối sống giản dị, thanh cao của Bác; các văn bản, nghị quyết của Đảng về văn hóa qua các kỳ Đại hội Đảng, trong đó có Bản Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 – văn kiện chính thức đầu tiên của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ do Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo, đăng trên Tạp chí Tiền Phong… cùng các hình ảnh, tư liệu, hiện vật làm nổi bật những đóng góp của văn hóa nghệ thuật phục vụ cách mạng trong giai đoạn này.

Triển lãm kéo dài đến ngày 27/11, triển lãm online đến ngày 31/12, trên website: http://trienlamvhnt.vn.