Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2019

BVR&MT – Ngày 7/3, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về việc Thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

Theo đó, Thành phố đưa ra các giải pháp về huy động các nguồn vốn xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của Pháp luật, trong đó nguồn vốn ngân sách nhằm hỗ trợ, kích thích các nguồn vốn khác. Khuyến khích và tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư của mọi thành phần kinh tế.

Ảnh minh họa.

Nguồn ngân sách Thành phố nhằm hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ: Tuyên truyền sử dụng hiệu quả năng lượng, bảo vệ môi trường; Phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp; Thúc đẩy bảo tồn năng lượng trong các hoạt động công nghiệp và xanh hóa nguồn sản xuất điện năng; Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong khu vực tòa nhà và chiếu sáng công cộng; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý năng lượng tại các doanh nghiệp, cán bộ chuyên trách tại các đơn vị khai thác hạ tầng, dịch vụ của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về tiết kiệm năng lượng; phổ biến, thúc đẩy các doanh nghiệp áp dụng trang thiết bị, kỹ thuật hiệu suất cao chủ động, khai thác có hiệu quả cơ hội công nghệ công nghiệp thế hệ 4.0.

Các giải pháp về đầu tư khoa học công nghệ và đào tạo gồm: Hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp tham gia các hội chợ, hội thảo, triển lãm về tiết kiệm năng lượng để tiếp cận các nhà cung cấp, đối tác đầu tư và khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại, tiết kiệm năng lượng, áp dụng các công cụ mô phỏng, xây dựng các chỉ số hiệu quả năng lượng cho các hệ thống sử dụng năng lượng lớn (SEU); xã hội hóa công tác đầu tư đổi mới trang thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng tại cơ sở.

Giải pháp về quản lý, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Tổ chức thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng của dự án đầu tư xây dựng phải đảm bảo các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật và Thành phố.

Giải pháp về hợp tác quốc tế: Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ và tổ chức tư vấn. Tổ chức đoàn cán bộ đi đào tạo, tham dự hội thảo tại nước ngoài về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Tạo điều kiện thuận lợi, kết nối các doanh nghiệp tư nhân, nhà nước tham dự các hội chợ, hội thảo tại nước ngoài và tham gia hợp tác quốc tế để thực hiện chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Kiểm tra, rà soát, cập nhật danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; kiểm tra, đánh giá, tổng hợp thông tin các Báo cáo và Kế hoạch sử dụng năng lượng của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố; Kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thạch Thảo