Kế hoạch lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030

BVR&MT – Ngày 05/8/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Quyết định 1708/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồi chè kết hợp trồng cây ăn quả thôn Phú Yên, Xã Yên Bài – Ba Vì – Hà Nội.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa tiến độ, các bước triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi là Quy hoạch sử dụng đất quốc gia) đồng thời làm căn cứ phân công trách nhiệm cụ thể đối với các các Bộ, ngành; UBND cấp tỉnh; Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình lập, thẩm định và quyết định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Về yêu cầu, Kế hoạch lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, tuân thủ về thời gian, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và trình phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; phân công, làm rõ trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các Bộ, ngành; UBND cấp tỉnh; Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có liên quan trong quá trình lập, thẩm định và công bố Quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Tại kế hoạch nêu rõ các nhiệm vụ chủ yếu của công tác lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia như: Tổ chức lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia (bao gồm cả nội dung kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025) và lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch sử dụng đất quốc gia; Trình thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch sử dụng đất quốc gia; Trình Chính phủ thông qua nội dung Quy hoạch sử dụng đất quốc gia; Báo cáo Bộ Chính trị (theo yêu cầu) về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia; Trình Quốc hội thông qua Quy hoạch sử dụng đất quốc gia; Tổ chức công bố Quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Về tổ chức thực hiện, Bộ trưởng giao Tổng cục Quản lý đất đai là cơ quan lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thực hiện các nhiệm vụ sau: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia theo đúng yêu cầu về nội dung, quy trình lập quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật khác có liên quan; Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư đối với Quy hoạch sử dụng đất quốc gia; Lựa chọn tổ chức tư vấn lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia; Lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và trình Bộ lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan ngoài Bộ về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia; Hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất quốc gia trình các cơ quan có thẩm quyền trong suốt quá trình thẩm định, trình phê duyệt; Tổ chức công bố Quy hoạch sử dụng đất quốc gia sau khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt.

Các Bộ, ngành có trách nhiệm: Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 134/2016/QH13; tình hình sử dụng đất thời kỳ 2011 – 2020 trong phạm vi quản lý; đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 – 2025), danh mục các công trình, dự án trọng điểm có sử dụng đất gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc cung cấp chiến lược, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành có liên quan đến sử dụng đất trong kỳ quy hoạch 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (bao gồm cả dự thảo); thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 134/2016/QH13; tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 – 2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất của địa phương thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 – 2025), danh mục các công trình, dự án trọng điểm có sử dụng đất gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc cung cấp các thông tin, tài liệu, số liệu của địa phương có liên quan đến lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, như quy hoạch tỉnh, đô thị, nông thôn.

Văn Trì (t.h)