Lập quy hoạch khai thác các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng

BVR&MT – Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 836/QĐ-BXD về việc phê duyệt Kế hoạch lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ảnh minh họa.

Cụ thể hóa tiến độ, các bước triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời làm căn cứ phân công trách nhiệm cụ thể đối với các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, nội dung chi tiết của Kế hoạch gồm 03 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ tháng 10/2019 đến tháng 01/2020 để lập, thẩm định, phê duyệt lập nhiệm vụ; Giai đoạn 2 từ tháng 01/2020 đến tháng 10/2021 để lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch; Giai đoạn 3 từ tháng 11-12/2021 để công bố Quy hoạch.

Cụ thể, Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý quy hoạch là cơ quan lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong tháng 10-11/2019, Ban Quản lý quy hoạch cần chủ trì xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, gồm: Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch; Tờ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch; Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Vụ Vật liệu xây dựng là cơ quan tham mưu về các nội dung chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực quy hoạch các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng, tham mưu thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập quy hoạch các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Văn Trì (Tổng hợp)