Huyện Vụ Bản: Xây dựng Nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường

BVR&MT – Nhận thức rõ tầm quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp – nông thôn gắn liền với Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Những năm qua huyện Vụ Bản (tỉnh Nam Định) đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao tiêu chí môi trường xanh, sạch.

Phát triển kinh tế huyện Vụ Bản luôn chú trọng công tác môi trường.

Cụ thể thực hiện theo Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường, Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 của Bộ NN&PTNT việc hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, huyện Vụ Bản (Nam Định) đã đạt được nhiều kết quả trong công tác bảo vệ môi trường gắn liền với phát triển kinh tế.

Theo báo cáo của UBND huyện, từ năm 2015 đến nay, huyện Vụ Bản đã ban hành 40 văn bản chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn các xã, thị trấn luôn được thực hiện thường xuyên liên tục.

Hiện tại, huyện Vụ Bản đã xây dựng được 16 khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ và ngân sách đối ứng của xã, thị trấn đầu tư trong đó có 11 bãi chôn lấp và 7 lò đốt rác và đã có quy hoạch 3 khu xử lý chất thải rắn liên vùng. Trang thiết bị phục vụ cho việc thu gom rác được UBND huyện đầu tư cho các xã với khoảng 200 phương tiện xe các loại tham gia vận chuyển rác thải sinh hoạt. Toàn huyện có 223/223 thôn, xóm tổ chức thu gom chất thải rắn sinh hoạt. Tỷ lệ thu gom toàn huyện bình quân đạt 89,1%.

Đối với chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại, huyện Vụ Bản đã có những công văn chỉ đạo cụ thể đối với từng loại chất thải. Theo đó, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn các xã, thị trấn đều phải ký kết hợp đồng thu gom và xử lý chất thải công nghiệp thông thường. Riêng chất thải nguy hại đối với các cơ sở có chất thải nguy hại phát sinh với khối lượng trên 600 kg/năm đều phải đăng ký sổ chủ nguồn thải với Sở TN&MT tỉnh Nam Định.

Về chất thải y tế, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện thực hiện xử lý bằng cách thu gom về trung tâm y tế huyện để phân loại và xử lý bằng phương pháp đốt đảm bảo quy chuẩn môi trường hiện hành.

Đường hoa làng văn hóa của huyện Vụ Bản.

Đối với bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, UBND huyện đã chỉ đạo các xã xây dựng được 1.970 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật đặt tại các cánh đồng. UBND các xã, thị trấn đã ban hành quy chế tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

Song song với phát triển kinh tế, công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ trên địa bàn huyện Vụ Bản được coi trọng. Hiện tại, toàn huyện có 429 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chia làm nhiều nhóm ngành nghề khác nhau. Trong đó có 376 cơ sở đã có thủ tục môi trường theo quy định, 13 cơ sở hoạt động trong cụm công nghiệp nhưng không thuộc đối tượng phải lập hồ sơ môi trường. 100% các hộ gia đình, cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh trên địa bàn các xã có cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường với UBND các xã, thị trấn.

Nhà nước và nhân dân trồng cây xanh hưởng ứng công tác bảo vệ môi trường.

Đối với tình hình xử lý chất thải, nước thải và tình hình xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở trên địa bàn huyện, không có doanh nghiệp, chủ cơ sở nào vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, bị khiếu nại, tố cáo về môi trường, gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đóng trên địa bàn các xã, thị trấn đều có các công trình bảo vệ môi trường, có các biện pháp quản lý, xử lý và giảm thiểu chất thải, nước thải.

Trong công tác bảo vệ môi trường khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các cơ sở đều có hệ thống xử lý nước thải đảm bảo quy chuẩn về môi trường, chất thải rắn, chất thải nguy hại được quản lý và xử lý đúng quy định. Nhìn chung, môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Vụ Bản đã đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định hiện hành.

Phát huy những kết quả kinh tế đã đạt được, UBND huyện Vụ Bản chú trọng công tác bảo vệ môi trường. Đó là tiêu chí số 17 về môi trường luôn là tiêu chí khó thực hiện. Trong giai đoạn tiếp theo, 2018 – 2020, huyện Vụ Bản cần tiếp tục phát huy hơn nữa trong công tác bảo vệ môi trường gắn liền với phát triển kinh tế.

Hải Lê – Văn Trì