Huyện Mù Cang Chải (Yên Bái): Hơn 215 tỷ đồng thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2022

BVR&MT – Ngay từ đầu năm 2022, huyện Mù Căng Chải đã phân công 35 đơn vị phụ trách giúp đỡ xã trực tiếp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ 82% hộ nghèo tại 14 xã, thị trấn trên địa bàn.

Tổng kinh phí triển khai kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2022 của huyện Mù Căng Chải là hơn 215 tỷ đồng.

Tổng kinh phí triển khai kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2022 của huyện Mù Căng Chải là hơn 215 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là trên 153 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương là hơn 28 tỷ đồng; vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội là hơn 34 tỷ đồng.

Cùng với đó, huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo các ngành địa phương tuyên truyền nâng cao ý thức thoát nghèo của hộ nghèo và người nghèo; nhân rộng phong trào tự nguyện đăng ký thoát nghèo; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực từ các chương trình, dự án, nhất là nguồn lực từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông thủy lợi, đường điện, trường học, trạm y tế; phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách xã hội, gắn hoạt động cho vay với hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế cho hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo.