Huyện miền núi Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới

BVR&MT – Ngày 27/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là huyện miền núi, biên giới thứ 2 ở Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Một góc huyện nông thôn mới Hương Sơn. (Ảnh: ÁNH DƯƠNG)

Theo Quyết định công nhận huyện Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm công bố, khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Hương Sơn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Trước đó, vào sáng 30/3, tại TP Hà Nội, Hội đồng thẩm định Trung ương tổ chức cuộc họp thẩm định hồ sơ, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới và xét, công nhận huyện Hương Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020. Tại cuộc họp, 100% thành viên Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu công nhận Hương Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020 và thống nhất trình Chính phủ ra quyết định công nhận.

Đến nay, huyện Hương Sơn có 23/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; hoàn thiện đạt chuẩn 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ năm 2010 đến nay, diện mạo nông thôn huyện Hương Sơn ngày càng chuyển biến rõ nét. Kinh tế phát triển khá, hình thành các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ gắn với xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc chất lượng sản phẩm. Giá trị sản xuất tăng bình quân hằng năm là 12,38%; công nghiệp, xây dựng tăng từ 20,2% lên 30,09%; thương mại-dịch vụ tăng từ 38,43% lên 44,77%. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 42 triệu đồng, tăng 3,7 lần so với năm 2011. Đặc biệt, tổng số hộ nghèo của huyện còn 1.008 hộ/35.191 hộ, chiếm tỷ lệ 2,86%, giảm 29,87% so với năm 2011.

Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phát triển toàn diện, quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện tốt; an ninh, trật tự xã hội được tăng cường; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; đời sống vật chất, tinh thần nhân dân ngày càng được nâng cao, khơi dậy được các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Từ năm 2010 đến nay, nguồn lực huy động thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt hơn 6.000 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp gần 4.000 tỷ đồng và hiến hàng nghìn m2 đất.

Phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2021, huyện có 34 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (đạt 121,4% kế hoạch), 203 vườn hộ đạt chuẩn vườn mẫu. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt kết quả khá. Năm 2021, huyện có 15 sản phẩm được đánh giá công nhận 3 sao, nâng tổng số sản phẩm đạt chuẩn OCOP toàn huyện lên 47 sản phẩm. Trong đó, có 10 cơ sở OCOP tham gia chuyển đổi số trong quản lý sản xuất và kinh doanh các sản phẩm.