Hội nghị Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

BVR&MT – Triển khai thực hiện Quyết định số 02-QĐ/TW (ngày 26/3/2021) của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị T.Ư 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Ban chỉ đạo), chiều 4/5 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết tham dự và chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo tham dự và chủ trì. Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng; đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế T.Ư; các tỉnh, thành, các ban, bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo.

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế – xã hội; là vấn đề có tính chiến lược trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. Với ý nghĩa, vai trò quan trọng như vậy, xuyên suốt lịch, từ khi Đảng ta được thành lập cho đến nay, Đảng luôn chủ trương phải phát triển nông nghiệp, nông thôn và không ngừng nâng cao đời sống của người nông dân.

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn thêm một lần được Đảng ta nhấn mạnh, trong đó có những nội dung quan trọng như: Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; Phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, sạch, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, thông minh, nông nghiệp số, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng gắn với quá trình đô thị hoá, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: Việc Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII xem xét đưa nhiệm vụ tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cho thấy sự cần thiết và ý nghĩa quan trọng của lĩnh vực này đối với sự phát triển của đất nước ta thời gian tới.

Đánh giá cao các đại biểu đã tích cực làm việc, đóng góp những ý kiến sâu sắc, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phát huy tinh thần sáng tạo, vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện sự phân công của Ban Chỉ đạo nhằm hoàn thành các mốc tiến độ đề ra, đặc biệt là: Tổng kết đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện, sâu sắc về những việc đã làm được, những việc chưa làm được và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW . Trên cơ sở đó, nghiên cứu tìm ra những nội dung, điểm mới có tính chất khơi thông, mở đường cho khai thác, phát huy được nguồn lực con người, điều kiện tự nhiên, xã hội phục vụ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, kinh tế – xã hội của đất nước phù hợp với bối cảnh toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu, đô thị hóa… Mục tiêu là góp phần xây dựng được một Nghị quyết mới, mở ra một thời kỳ mới trong sự nghiệp chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là nông dân và phát triển nông nghiệp, nông thôn nước ta trong thời kỳ mới.