Hỗ trợ các hoạt động thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

BVR&MT – Tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch hỗ trợ các hoạt động thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ các hoạt động thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025.

Kế hoạch được thực hiện để khai thác tiềm năng lợi thế về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch vùng đồng bào DTTS&MN nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng hàng hóa dịch vụ ở khu vực các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS&MN dựa trên tiềm năng, thế mạnh tại địa phương.

Đồng thời, tạo việc làm và thu nhập ổn định kết hợp với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Theo đó, tỉnh Khánh Hòa sẽ triển khai một số hoạt động hỗ trợ trọng tâm như tổ chức các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, kết nối tiêu thụ sản phẩm, hội chợ, giao lưu, diễn đàn, các lễ hội gắn với thương mại du lịch; hỗ trợ xây dựng và thực hiện một số mô hình nhằm tiêu thụ sản phẩm của vùng đồng bào DTTS&MN và cung ứng các mặt hàng thiết yếu; tổ chức các lớp tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại.

Bên cạnh đó, tăng cường truyền thông nhằm quảng bá các sản phẩm của vùng đồng bào DTTS&MN. Trong đó có tổ chức các cuộc thi, sản xuất phóng sự ngắn nhằm truyên truyền, quảng bá sản phẩm của vùng đồng bào DTTS&MN; đưa tin quảng bá thương mại, du lịch, đầu tư trên chương trình thời sự và các chương trình chính luận…

Tỉnh Khánh Hòa thu hút đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Ảnh: Châu Tường.

Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước bố trí hàng năm thực hiện hỗ trợ thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN thuộc Tiểu dự án 2 – Dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đối với nội dung tổ chức các lớp tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Thông tư số 55 của Bộ Tài chính.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì và phối hợp với sở, ban, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn triển khai các hoạt động thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN thuộc Nội dung số 3, Tiểu dự án 2 – Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS&MN.

Đồng thời, theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời đề xuất UBND tinh điều chỉnh, bổ sung các nội dung cần sửa đổi cho phù hợp với thực tế tại địa phương.

Riêng UBND các huyện, thị xã, thành phố cần xác định nhu cầu và xây dựng, phê duyệt kế hoạch giai đoạn và hàng năm phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương triển khai thực hiện đảm bảo đúng mục tiêu, đạt kết quả. Bố trí, cân đối dự toán ngân sách hàng năm theo quy định để tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN…