Hàng loạt sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản tại Phú Thọ

BVR&MT – Mới đây, Thanh tra Chính phủ (TTCP) ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 169/TB-TTCP về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản của tỉnh Phú Thọ (giai đoạn 2006 – 2017).

TTCP đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót. Ðáng chú ý là: Ðối với công tác quản lý, sử dụng đất và đầu tư xây dựng, chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa cao, một số nội dung, chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch chưa sát thực tế, một số chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch được phê duyệt…

Trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh Phú Thọ, các sở, ngành, đơn vị: tài nguyên và môi trường, TP Việt Trì, thị xã Phú Thọ, huyện Thanh Sơn, huyện Tân Sơn… Sai phạm về tài chính phát hiện qua thanh tra với tổng số tiền là 6.129,805 triệu đồng tiền sử dụng đất của một số dự án phải nộp bổ sung, do UBND tỉnh Phú Thọ khi tính tiền sử dụng đất đã đưa thuế VAT vào xác định giá đất không đúng quy định. Trách nhiệm đối với những sai phạm nêu trên thuộc UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Tài chính và chủ đầu tư các dự án.

Hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũng có nhiều sai phạm, kéo dài trong nhiều năm .

Trong công tác khảo sát lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về tài chính ở các gói thầu kiểm tra. Cụ thể là công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và nghiệm thu thanh toán các gói thầu, đề xuất quyết toán, điều chỉnh giá không đúng quy định, định mức của Bộ Xây dựng; các sai phạm được phát hiện qua thanh tra với tổng số tiền là 42.852,415 triệu đồng.

Qua thanh tra công tác quản lý trong hoạt động khoáng sản, TTCP phát hiện nhiều sai phạm, trong đó sai phạm về tài chính trong hoạt động khoáng sản được chỉ rõ với tổng số tiền là 24.163,845 triệu đồng…

Từ những nội dung nêu trên, Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện một số nội dung, cụ thể là: Giao Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản đã nêu trong kết luận thanh tra. Rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư dự án đang còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuế đất và các khoản thuế, phí còn phải nộp thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, có biện pháp xử lý phạt theo quy định của pháp luật đối với trường hợp không chấp hành. Ðối với một số trường hợp không có khả năng thực hiện, UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội xem xét xử lý theo quy định…

Giao Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đôn đốc, thu hồi số tiền 72.431,545 triệu đồng do các chủ đầu tư còn nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền chậm nộp, tiền ký quỹ, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường…

Từ những sai phạm trên, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân thuộc UBND tỉnh; các sở: Kế hoạch và Ðầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Cục Thuế; Ban Quản lý các khu công nghiệp; UBND thành phố Việt Trì; UBND thị xã Phú Thọ; UBND huyện Thanh Sơn; UBND huyện Tân Sơn qua các thời kỳ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu, thiếu kiểm tra, đôn đốc, chậm phát hiện, xử lý các sai phạm trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước để xảy ra một số thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản như đã nêu trong kết luận thanh tra.

Căn cứ vào kết quả kiểm điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ có biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các tập thể, cá nhân thực hiện không đúng các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản.

Hoàng Tôn