Hải Phòng công bố 17 số điện thoại đường dây nóng về ô nhiễm môi trường

BVR&MT – Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa công bố công khai 17 số điện thoại đường dây nóng và thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố.

Rác thải gây ô nhiễm môi trường trên biển Hải Phòng.

Theo đó, số điện thoại đường dây nóng của thành phố tiếp nhận phản ánh kiến nghị trong giờ hành chính là: 02253.732.426 và địa chỉ thư điện tử đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại các thời điểm trong ngày là: sotn.thanhtra@haiphong.gov.vn.

Cùng với đó là số điện thoại đường dây nóng của Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an thành phố Hải Phòng): 0692785248; của Ban Quản lý khu Kinh tế Hải Phòng: 02253.519.170 và 14 số điện thoại đường dây nóng của Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân thành phố cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí cán bộ chịu trách nhiệm tổ chức vận hành hệ thống đường dây nóng cấp thành phố; tổ chức tuyên truyền và công khai kết quả hoạt động của đường dây nóng trên địa bàn thành phố; hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thiết lập, vận hành, quản lý đường dây nóng cấp huyện và cấp xã…

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và Khu kinh tế, các khu công nghiệp, Công an thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các nội dung của Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường theo Quyết định 174 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường tiếp nhận, vận hành và hướng dẫn sử dụng hiệu quả Hệ thống thông tin nhằm quản lý thống nhất thông tin, dữ liệu liên quan đến đường dây nóng….

Mặt khác Ủy ban nhân dân các quận, huyện cập nhật số điện thoại và thư điện tử Đường dây nóng bảo đảm thực hiện theo quy định; tiếp nhận và vận hành hiệu quả Hệ thống thông tin nhằm quản lý thống nhất thông tin tiếp nhận, kết quả xử lý thông tin và xử lý vụ việc được phản ánh qua đường dây nóng từ Trung ương đến địa phương.

Đồng thời, các quận, huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thiết lập, cập nhật số điện thoại và thư điện tử để tiếp nhận và vận hành hiệu quả đường dây nóng về ô nhiễm môi trường theo Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường.

Thành phố cũng giao Công an thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và Khu kinh tế, khu công nghiệp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các quận, huyện để xác minh thông tin, xử lý vụ việc được phản ánh qua Đường dây nóng về môi trường trên địa bàn thành phố.