Hà Nội ủy quyền cho cấp huyện quyết định giá đất cụ thể

BVR&MT – Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2681/QĐ-UBND về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn Thủ đô.

Khu đất đấu giá tại huyện Mê Linh.

Theo quyết định, Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nội dung: Quyết định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, tính thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; quyết định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân; quyết định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng. Thời hạn ủy quyền từ ngày 22/5 đến hết ngày 31/12/2024.

Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể, bảo đảm các điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm phối hợp khi thực hiện công tác xác định giá đất cụ thể đối với các dự án được triển khai trên địa bàn nhiều quận, huyện, thị xã và các dự án tại vị trí giáp ranh của các quận, huyện, thị xã.

Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện về quy trình, trình tự và triển khai thực hiện nội dung được ủy quyền theo quy định pháp luật. Sở Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời gian qua, việc quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố Hà Nội gặp nhiều khó khăn và kéo dài thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, bố trí tái định cư…